Počasie
MambWeather
Zvolen
6 °C
Zvolen 6°C | Bratislava 8°C | Košice 7°C

Novinky

Termíny VČS MsO SRZ Zvolen 2015

Termíny Výročných členských schôdzí v roku 2015 nájdete v sekcii Akcie, alebo na tomto odkaze.

Posledná úprava (Sobota, 31 Január 2015 20:13)

 

TERMÍNY TRADIČNÝCH RYBÁRSKYCH PRETEKOV v roku 2015

 

Tradičné rybárske preteky detí  : VN Môťova                  02.05.2015


Tradičné rybárske preteky dospelých : VN Môťova         03.05.2015

 

V Ý D A J    P O V O L E N Í  v  roku   2015.

 

  1. Povolenie na rok 2015 sa vydá len členom, ktorí odovzdali úlovkové lístky za rok 2014 a odovzdanie im bolo potvrdené v členskom preukaze, alebo uhradili pokutu za neodovzdanie prehladu o úlovkoch v požadovanom termíne, ďalej  majú  odpracovanú brigádu, resp. zaplatenú finančnú úhradu za neodpracované hodiny a v členskom preukaze budú mať nalepenú fotografiu (stanovy SRZ §6 bod 2 j). Deťom od 6 do 15 rokov, ktoré sú organizované v krúžkoch ml. rybárov je potrebné predložiť potvrdenie že absolvovali preskúšanie, poučenie.

 

2. UPOZORNENIE:  Členské príspevky a ostatné  platby musia byť zaplatené do 31. marca 2015!

Po uvedenom termíne podľa stanov SRZ  zaniká členstvo (stanovy SRZ §10 bod c).

Všetci členovia okrem detí od 6 do15 rokov sú povinní zaplatiť poštovou  poukážkou :

-      členské   30,00€,  alebo 14,00€

-      príspevok na vývoz odpadu - 1,00 €

-      a platby za  povolenia , podľa smernice  (viď. zadná strana)!

 

3. Všetci členovia sú povinní si okrem stanovených platieb prevziať členské známky do legitimácií

v termíne do 11.04.2015 aj keď si neberú povolenie na rybolov na rok 2015.

V termíne od 12.04.2015  do 30.06.2015 budú povolenia vydané len po uhradení administratívneho poplatku v hodnote 20,-EUR. Po 30.06.2015 už nebude možné vydať žiadne povolenie na rybolov.

 

4. Vydávanie bude spoločné pre obvodné organizácie ObO-1, ObO-2 a ObO-3 v  Rybárskom dome, na ulici Švermova  č.40, v termínoch  podľa bodu 6. Výdaj  pre  ObO4. – DETVA  bude realizovaný v Detve, ul. M. R. Štefánika č. 11, 3.posch. (oproti OD Siroň),  každý utorok od 17.-19. hod. Platí  aj  pre deti !

Pri výdaji povoleniek  je každý člen povinný priniesť so sebou :

-        ústrižky poštových poukážiek o platbe,

-        členskú legitimáciu

-        platný štátny rybársky lístok na rok 2015.

 

Bez platného štátneho rybárskeho lístka a nalepenej fotografie v členskom preukaze vám nebude vydané povolenie na rybolov, platí aj pre deti od 6 do 14 rokov !!!


Žiadame  Vás , aby ste platby uskutočňovali vždy na samostatnej poštovej poukážke pre každého jednotlivca

( napr. otec + syn   -  treba dve poukážky !).  Platby v hotovosti sa neprijímajú okrem platby za rybárske poriadky!

 

5. Platby  realizovať len na  peňažných poukážkach SRZ ZVOLEN.  Na poukážke treba uviesť, v správe pre adresáta, čísla zo „Smernice ...“ pre platby, ktoré realizujete. Nové poukážky dostanú  členovia pri odovzdávaní úlovkových lístkov na jednotlivých ObO. Členovia, ktorí boli disciplinárnou  komisiou potrestaní  finančnou pokutou predložia tiež ústrižok o jej zaplatení !

 

6. Termíny výdaja pre ObO-1, ObO-2, ObO-3 :

1. termín

sobota

3. január 2015

9,00 – 14,00 hod

---------------

2. termín

sobota

10. január 2015

9,00 – 13,00 hod

---------------

3. termín

sobota

31. január 2015

9,00 – 13,00 hod

---------------

4. termín

sobota

14. február 2015

9,00 – 13,00 hod

---------------

5. termín

sobota

28. február 2015

9,00 – 13,00 hod

---------------

6. termín

sobota

7. marec 2015

9,00 – 13,00 hod

---------------

7. termín

sobota

14. marec 2015

9,00 – 14,00 hod

12,00 – 12,30 obed. prestávka

8. termín

sobota

21. marec 2015

9,00 – 14,00 hod

12,00 – 12,30 obed. prestávka

9. termín

sobota

28. marec 2015

9,00 – 14,00 hod

12,00 – 12,30 obed. prestávka

10. termín

sobota

11. apríl 2015

9,00 – 14,00 hod

12,00 – 12,30 obed. prestávka

 

7. Termíny výdaja povolení pre ObO-4

1. termín sobota 03.01.2015 8,00 hod - 12,00 hod
2. termín sobota 10.01.2015 8,00 hod - 12,00 hod
3. termín sobota 17.01.2015 8,00 hod - 12,00 hod
4. termín sobota 14.03.2015 8,00 hod - 12,00 hod
5. termín sobota 21.03.2015 VČS
6. termín sobota 28.03.2015 8,00 hod - 12,00 hod

Mimo uvedených termínov je možné vybaviť povolenie na rybolov vo Zvolene - Švermova 40, podľa termínov uvedených v Smerniciach pre rok 2015. Ďalšie informácie u p. Mariana Stančíka - tajomníka ObO IV Zvolen - Detva.

 

8. Žiadame všetkých členov, aby  využívali hlavne prvé termíny. V  každom  termíne je plánovaný výdaj pre cca 150 členov. Zmena niektorého termínu zo závažných dôvodov bude oznámená   výveskou v Rybárskom dome, skrinkách príslušných  ObO a na  www.srz-zvolen.sk

 

 

 

S M E R N I C A

o platení členských príspevkov a povolení na rybolov v roku 2015.

 

  1. Podmienkou pre priznanie a vydanie povolenia na rok 2015 je odovzdanie záznamov o úlovkoch v zákonom stanovenom termíne a odpracovanie resp. Úhrada brigád za rok 2014, odsúhlasených od ObO a potvrdených v členskej legitimácii !

 

  1. Členské príspevky sú splatné najneskoršie do 31.3. 2015 – po tomto termíne musí člen zaplatiť nové zápisné

 

p.č.

Členské príspevky a povolenia pre rok 2015

1.

Členský príspevok – dospelí  nad 18 rokov

30,00 €

2.

Členský príspevok – mládež 15 –17 roční a študenti do 25 rokov

/Dolnú hranicu veku15 rokov musia dosiahnuť k 31.12. príslušného kalendárneho roka /

14,00 €

3.

Príspevok na vývoz odpadu – neplatia deti do 14 rokov

/povinná platba pre všetkých členov SRZ nad 15 rokov /

1,00 €

4.

Pokuta za neodovzdanie záznamu o úlovkoch  do 15.01.2015

10,00 €

5.

Zápisné pre nového člena

34,00 €

6.

Zápisné pre deti do 14 rokov

7,00 €

7.

Kaprové – Miestne povolenie na vody MsO SRZ Zvolen

43,00 €

8.

Kaprové – Miestne povolenie so zľavou na vody MsO SRZ Zvolen

/pre študentov do 25 rokov, mládež 15-17 roční/ - potrebné predložiť k nahliadnutiu u študentov do 25 rokov potvrdenie o návšteve školy.

30,00 €

9.

Kaprové – Miestne povolenie so zľavou na vody MsO SRZ Zvolen

/pre poberatelov starobného dôchodku a ZŤP/.

K vydaniu miestneho povolenia zo zľavou musí člen predložiť  (Potvrdenie o poberaní starobného dôchodku alebo preukaz ZŤP). Zľavu  pre dôchodcov je možné poskytnúť len ak je žiadateľ členom MsO SRZ Zvolen min. 10 rokov. ( Uznesenie Mestskej konferencie z roku 2014)

30,00 €

10.

Kaprové – Miestne – povolenie pre Deti od 6 do 14 rokov

14,00 €

11.

Kaprové – Zväzové – povolenie pre Deti od 6 do 14 rokov

20,00 €

12.

Pstruhové – Miestne povolenie na vody MsO

30,00 €

13.

Pstruhové – Miestne povolenie pre Deti od 6 do 14 rokov

15,00 €

14.

Kaprové – Zväzové  povolenie

73,00 €

15.

Kaprové – RADA -  sezónne povolenie na 1 revír

40,00 €

16.

Lipňové – Zväzové povolenie

73,00 €

17.

Zvláštne povolenie na všetky revíry SRZ / vydáva RADA po doporučení MsO /

520,00 €

18.

Hosťovacie povolenie na K vody MsO           - denné

10,00 €

 

- týždenné

40,00 €

 

Detské (6 – 14 rokov)  - denné

2,00 €

 

- týždenné

5,00 €

19.

Hosťovacie povolenie na P vody MsO           - denné

10,00 €

 

- týždenné (3 dni lovu)

25,00 €

20.

Hlavátkové povolenie na revír Hron č.7 – 5 vychádzok ( v predaji od 10/2015)

50,00 €

21.

Príspevok pre deti a mládež   (podľa uváženia člena SRZ, minimálne 1,00EUR)

1,00  €

22.

Za rok 2014 ste povinný uhradiť za  6  neodpracovaných hodín á 4,00€

24,00 €

23.

Predplatenie brigád na rok 2015

20,00 €

24.

Poplatok za vydanie povolenia po termíne 11.04.2015 ,najneskôr však do 30.06.2015.

Od 01.07.2015 nebude možné vydať žiadne povolenie!!!

20,00 €

 

3.  Žiadosť na úľavu, alebo oslobodenie od brigád na rok 2015 je treba podať do 20.01.2015. Týka sa aj členov, ktorí mali úľavu alebo oslobodenie v predchádzajúcich rokoch.

 

Zvolen  27.11.2014                                                             Mestský výbor SRZ MsO Zvolen

 

Aktuálne

Dávam do pozornosti našim členom MsO SRZ, v akom stave ostala VN Dobrá Niva po sezóne 2014. Bohužiaľ vizitka, na ktorú nemôžme byť pyšní...

Galéria - Vizitka rybárov...

 

 

================================================================================

OZNAM - BRIGÁDY

 

V termíne január a február 2015 sa uskutočnia brigády na VN Dobrá Niva, vysekávanie prielub z dôvodu okysličenia vody. Brigády sa uskutočnia len v prípade potreby. Zodpovedný MVDr. Pavol Čipka

 

 

================================================================================

 

 

SLATINA 2014

SLATINA 2014 - výsledky

SLATINA 2014 - galéria

 

==================================================================================

 

 

 

Sumár úlovkov MsO SRZ Zvolen rok 2011 - 13, vody pstruhové

 

==================================================================================

 

Sumár úlovkov MsO SRZ Zvolen rok 2013, vody kaprové


 

==================================================================================

Mailová adresa pre dotazy ohľadom stránky: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

UPOZORNENIE!!!

Na základe Uznesenia Mestskej konferencie MsO SRZ Zvolen zo dňa 20.03.2013, ktorá v pismene C., bode 4., schvaľuje:

"Hornú mieru kapra rybničného v celkovej dĺžke 60 cm pre rybársky revír č. 3-5010-1-1 VN Dobrá Niva, na základe ktorej si bude môcť v nasledujúcom období, ktoré začína sezónou 2013, teda od 15.05.2013, loviaci privlastniť kapra v rozmedzí minimálnej a hornej miery, t.j. od 40 do 60 cm vrátane",

upravuje sa Miestny rybársky poriadok MsO SRZ Zvolen vložením citovanej schválenej úpravy do článku 1.B POPIS REVÍROV MsO SRZ ZVOLEN, Kaprové revíry, revír č. 3-5010-1-1, VN Dobrá Niva.

Citovaná úprava, schválená Mestskou konferenciou MsO SRZ Zvolen, bola odhlasovaná a schválená na Výročných členských schôdzach (VČS) za jednotlivé Obvodné organizácie ObO -1 až ObO - 4. Keďže podlľa Stanov SRZ, § 6, odst. 2, pism. b su členovia okrem iného povinní zúčastňovať sa na členských schôdzach, neznalosť horecitovanej úpravy z dôvodu neprítomnosti na VČS, prípadne iného dôvodu, neospravedlňuje dotyčnú osobu pred sankciami zo strany MsO.

MsO SRZ Zvolen

 
Prihlásenie
Kto je online
Máme online 5 hostí 
Linky
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
| Microsoft Exchange Hosting