Počasie
MambWeather
Zvolen
1 °C
Zvolen 1°C | Bratislava 1°C | Košice 0°C

Novinky

Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových povolení na 2013

Legislatíva

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – SRZ RADA ANDREJA KMEŤA 20, 010 55 ŽILINA

R Y B Á R S K Y  P O R I A D OK

pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu platný od 1. januára 2013

 

Slovenský rybársky zväz - RADA Žilina na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch SRZ v súlade so zákonom č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z. z. (ďalej len vyhláška) vydáva tento k a p r o v ý  z v ä z o v ý   r y b á r s k y   p o r i a d o k (ZRP-K):

VŠEOBECNÉ  ZÁSADY  PRE  DRŽITEĽOV ZVÄZOVÝCH  POVOLENÍ

a)   Tento rybársky poriadok upravuje rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu, uvedených v osobitnej časti tohoto po- riadku (zoznamy a popisy rybárskych revírov, výnimku na skorší lov kapra od 15.mája v rokoch 2012-2014, úpravy lovných mier).

b)   Držitelia zväzového kaprového povolenia môžu loviť ryby vo všetkých rybárskych revíroch uvedených v zozname, ktorý je   súčasťou tohoto ZRP-K. Toto povolenie súčasne platí tiež aj na kaprové vody ZO SRZ, kto- rá toto povolenie svojmu členovi vydala, ak je opečiatkované a podpísané hospodárom alebo inou štatutárnym zástupcom poverenou osobou.

c)   Loviaci je povinný sa riadiť zákonom, vyhláškou a týmto rybárskym po- riadkom.

d)   Na všetkých kaprových vodách s celoročne povoleným rybolovom platia in- dividuálne doby ochrany jednotlivých druhov rýb v zmysle § 10 vyhlášky.

e)   Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe rybársky lístok, povolenie na rybolov a členský preukaz s fotografiou vydaný základnou organizáciou SRZ, v ktorej je členom.

f)    Na str.3-5 sú uvedené vybraté ustanovenia z vyhlášky.

g)   Lov rýb na hraničných vodách je povolený výhradne na území Slovenskej republiky.

h)   Držiteľ povolenia odovzdáva vyplnený záznam do 15. januára nasledujú- ceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi revíru, ktorý ho vydal. Ak držiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

i)    Rybárske revíry v prílohe tohoto ZRP-K označené písmenom “(H)” in- formujú loviacich o výskyte hlavátky.

j)    Zväzové kaprové povolenie neoprávňuje jeho držiteľa loviť a privlastniť si hlavátku podunajskú.

k)   Rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin (júl - august) bezplatne rozširuje na kaprové revíry v obhospo- darovaní Rady SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu – držiteľa povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.

 

l)    V prípade, že ZO SRZ požiadala o úpravu lovnej miery rýb na revíri, ktorý je súčasťou  tohoto  zväzového  povolenia,  táto  lovná miera  platí  pre všetkých držiteľov tohoto povolenia. Tieto úpravy sú uvedené v osobitnej časti tohto ZRP-K, v zozname rybárskych revírov.

V mesiacoch júl - september pri 24 hodinovom love, v prípade, že loviaci pokračuje v love aj nasledujúci deň, je o 24,00 hod. povinný zaznačiť ukon- čenie lovu zapísaním ostatných druhov rýb, ktoré si privlastnil. V prípade, že loviaci nemal žiadny úlovok, zaznačí túto skutočnosť v zázname o úlovkoch (vyškrtnutím), takisto je loviaci povinný zaznačiť do záznamu o úlovkoch skutočnosť, keď v deň lovu nevyčerpal maximálne možné množstvo úlovkov. Následne zapíše do záznamu nový dátum lovu a číslo revíru.

Správanie sa pri love

Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení. Povinná výbava loviaceho

Súčasťou základnej výbavy loviaceho je mierka potrebná na zistenie dĺžky tela ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.

Nástrahové rybky

Ako nástrahové rybky môžu byť použité len tie druhy, ktoré nie sú celoročne chránené a ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru. V kaprových vodách  sa  zakazuje  loviť  na  rybku  prinesenú  z  iného  revíru.  Lov nástrahových rýb čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu. UPOZORNENIE

Upozorňujeme loviacich používajúcich motorové vozidlá v súvislosti s dopravou k vode, aby rešpektovali vlastnícke a užívacie práva tým, že nebudú bez povolenia vchádzať na pozemky mimo spevnených komunikácií a vyhradených parkovísk a na nich parkovať.

Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách

Loviaci je povinný v zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách informovať o podozrení zo zhoršenia kvality vôd v čo najkratšej dobe Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), podľa príslušnosti daného rybárskeho revíru, OÚ ŽP, prípadne na čísle 112. Kontakt na SIŽP nájde každý rybár v “Povolení na rybolov a zázname o dochádzke k vode a úlovkoch”.

V prípade, že na niektorých vodných nádržiach dôjde v priebehu obdobia platnosti tohto rybárskeho poriadku k vykonaniu technickej úpravy alebo k iným zásahom, treba rešpektovať spôsob rybolovu podľa úpravy vyznačenej na tabuliach.

VYBRATÉ USTANOVENIA Z VYHLÁŠKY

Denný čas lovu rýb (§12 1c)

Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na kaprových vodách v mesiacoch

1. január a február                                    od 07.00 do 17.00 hod.,

2. marec a apríl                                          od 05.00 do 21.00 hod.,

3. máj, jún a október                                 od 04.00 do 24.00 hod.,

 

4. júl, august a september                        od 00.00 do 24.00 hod.,

5. november a december                          od 07.00 do 20.00 hod.

Čas individuálnej ochrany rýb (§10, ods.1, písm.a-l)

Čas individuálnej ochrany rýb, kedy sú ryby chránené, sa ustanovuje pre tieto druhy rýb:

a)     od 1. januára do 15. marca - mieň sladkovodný (Lota lota),

b)     od 1. januára do 15. apríla

1. pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),

2. sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),

c)     od 1. januára do 31. mája - lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),

d)     od 1. januára do 15. júna - šťuka severná (Esox lucius),

e)     od 1. januára do 31. októbra - hlavátka podunajská (Hucho hucho); na hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta,

f)     od 15. marca do 31. mája - kapor rybničný (Cyprinus carpio - zdo- mácnená forma) v kaprových vodách; čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 15. mája, kedy je jeho lov povolený v čase rybárskych pretekov a od 15. mája na základe ministerstvom povolenej výnimky,

g)     od 15. marca do 31. mája

1. boleň dravý (Aspius aspius),

2. hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),

3. hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),

4. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),

5. jalec tmavý (Leuciscus idus),

6. jeseter malý (Acipenser ruthenus),

7. lieň sliznatý (Tinca tinca),

8. mrena škvrnitá (Barbus petenyi),

9. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba), 10.pleskáč siný (Abramis ballerus)

11. pleskáč tuponosý (Abramis sapa)

12. pleskáč vysoký (Abramis brama)

13. podustva severná (Chondrostoma nasus).

h)     od 15. marca do 15. júna

mrena severná (Barbus barbus), sumec veľký (Silurus glanis),

zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca), zubáč volžský (Stizostedion volgensis),

i)      od 1. septembra do 15. apríla

pstruh potočný (Salmo trutta m.fario), pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),

j)      od 1. septembra do 30. novembra

úhor európsky (Anguilla anguilla)

k)     od 1. septembra do 31. decembra sih maréna (Coregonus maraena), sih peleď (Coregonus peled),

l)      od 1. januára do 31. decembra (celoročne)

blatniak tmavý (Umbra krameri),

býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus), čík európsky (Misgurnus fossilis),

hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),

 

hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),

hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),

jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii  - neťažná forma), kapor sazan (Cyprinus carpio  - divá forma),

karas zlatistý (Carassius carassius), kolok veľký (Zingel zingel),

kolok vretenovitý (Zingel streber), lopatka dúhová (Rhodeus amarus), ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus), plotica lesklá (Rutilus pigus),

plotica perleťová (Rutilus meidingeri), pĺž severný (Cobitis taenia),

pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica), šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).

Lovná miera rýb (§13, ods.1, písm.a-ae)

Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:

a)     amur biely (Ctenopharyngodon idella)                                           60 cm

b)     boleň dravý (Aspius aspius)                                                                40 cm

c)     hlavátka podunajská (Hucho hucho)                                               70 cm

d)     jalec hlavatý (Leuciscus cephalus)                                                   20 cm

e)     jalec maloústy (Leuciscus leuciscus)                                                20 cm

f)     jalec tmavý (Leuciscus idus)                                                              20 cm

g)     jeseter malý (Acipenser ruthenus)                                                     45 cm

h)     kapor rybničný (Cyprinus carpio) - zdomácnená forma             40 cm

i)      lieň sliznatý (Tinca tinca)                                                                    25 cm

j)      lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)                                           27 cm

k)     mieň sladkovodný (Lota lota)                                                            35 cm

l)      mrena severná (Barbus barbus)                                                         40 cm

m)   mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius)                                          25 cm

n)     nosáľ sťahovavý (Vimba vimba)                                                       25 cm

  • o)     pleskáč siný (Abramis ballerus)                                                         20 cm

p)     pleskáč tuponosý (Abramis sapa)                                                      20 cm

q)     pleskáč vysoký (Abramis brama)                                                      30 cm

r)      podustva severná (Chondrostoma nasus)                                        30 cm

s)     pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)                                             25 cm

t)      pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris)                                        45 cm

u)     pstruh potočný (Salmo trutta m. fario)                                              25 cm

v)     sih maréna (Coregonus maraena)                                                     25 cm

w)    sih peleď (Coregonus peled)                                                               25 cm

x)     sivoň potočný (Salvelinus fontinalis)                                               25 cm

y)     sumec veľký (Silurus glanis)                                                             70 cm

z)     šťuka severná (Esox lucius)                                                                60 cm

aa)  tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix)                            45 cm

ab)  tolstolobik pestrý (Hypophyhalmichthys nobilis)                          45 cm

ac)  úhor európsky (Anguilla anguilla)                                                   45 cm

ad)  zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca)                                    50 cm

ae)  zubáč volžský (Stizostedion volgensis)                                           35 cm

 

Množstvo úlovkov a ich evidencia (§14, ods. 1-4,7,8,9)

  1. Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.
  2. Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac

a)   dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého

alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov,

b)   štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo

c)   taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7kg.

  1. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu, bez ohľadu na jej hmotnosť.
  2. Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.
  3. Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 kusy kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.
  4. Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia, alebo osobitného povolenia.
  5. Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb denný lov rýb končí.

 

Všetky ostatné ustanovenia zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vyhlášky č 185/2006 Z.z. platia v plnom rozsahu.

 

Záverečné ustanovenie:

Tento rybársky poriadok platí od 1. 1. 2013.

Rybársky poriadok platný od 1.1.2012 stráca svoju platnosť.

 

ZOZNAM A POPIS RYBÁRSKYCH REVÍROV:

Číslo ryb.      Názov revíru                                                       Názov organizácie

 

revíru          Popis revíru

BRATISLAVSKÁ OBLASŤ :

 

SRZ

 

1-0040-1-1 Čierna voda č. 3                                                                          Senec

Čiastkové povodie Čiernej vody od mosta pri čerpacej stanici Kráľová pri Senci po železničný most pri obci Bernolákovo.

1-0050-1-1 Čierna voda č. 4                                                                          Senec

Čiastkové povodie Čiernej vody od železničného mosta pri obci Bernolá- kovo po pramene.

1-0110-1-1 Dunaj č. 3 - OR Veľký Zemník                                            Bratislava 5 Vodná plocha odstaveného ramena (48,4ha) na pravej strane zdrže VD medzi zdržou a Rusoveckou sústavou ramien. Zákaz lovu všetkých dru- hov rýb od 15.3. - do 31.5. Revír nie je hraničná voda.

1-0130-1-1 Dunaj č. 3 - Rusovecká-Jarovecká sústava ramien        Bratislava 5 Sústava ramien (56,1ha) na pravej strane zdrže pri obci Rusovce od ústia do zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný objekt Chorvátskeho ka- nála pri ČOV Petržalka až po koniec ramien pri ramene Zuzana. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3.-do 31.5. Revír nie je hraničná voda.

1-0140-1-1 Dunaj č. 4 -Karlovesko-Devínske rameno                       Bratislava 4 Vodná plocha prietočného ramena (33,85ha) na ľavej strane Dunaja od ústia do Dunaja v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves po začiatok ramena pod kameňolomom v Devíne a vodná plocha ramena (8,57ha) nad kameňolomom v Devíne po začiatok ramena v mestskej časti Devín. Zákaz lovu rýb vo vyznačenej časti ochraného pásma I. stupňa (vodáren- ský zdroj). Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.

1-0151-1-1 Gidra č. 1b                                                                                 Pezinok

Čiastkové povodie Gidry od ústia Štefanovského potoka pri obci Budme- rice po cestný most Častá Dubová. V úseku od spodného oplotenia rybo- chovného zariadenia SRZ MsO Pezinok po cestný most Častá - Dubová je chránená rybárska oblasť.

1-0160-1-1 Hlboké jazero v Senci                                                                 Senec Vodná plocha jazera (56ha)pri meste Senec. Lov kapra a ostatných dru- hov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014.

1-0300-1-1 Kanál Malina č. 1                                                                       Záhorie

Čiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od ústia do rieky Moravy po cestný most Láb - Dúbrava. Lovná miera: lieň 30 cm.

1-0310-1-1 Kanál Malina č. 2                                                                       Záhorie

Čiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od cestného mosta Láb - Dúbrava po pramene. Kuchyňská a Pernecká Malina po pramene a štrko- visko Pernek. Lovná miera: lieň 30 cm.

 

1-0370-1-1 Malý Dunaj č. 6                                                                    Bratislava 2

Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Tomášov - Nová Dedinka po staré stavidlo na Dunaji.

1-0390-1-1 Morava č. 1                                                                          Bratislava 4

Čiastkové povodie rieky Morava od ústia do Dunaja pri Devíne po Marcheg- gský most (revír je hraničná voda) a vodné plochy inundácie v uvedenom úseku. Lov rýb na hraničných vodách je povolený výhradne na území SR.

1-0400-1-1 Morava č. 2                                                                                Záhorie

Čiastkové povodie rieky Morava od Marcheggského železničného mosta po rkm 33,3 - katastrálna hranica obcí Záhorská Ves a Suchohrad. Revír je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.

1-0410-1-1 Morava č. 3                                                                                  Gajary

Čiastkové povodie rieky Moravy od rkm 33,3 pri obci Záhorská Ves- Suchohrad po ústie Rudavy rkm 51,8. Revír je hraničná voda - lov rýb po- volený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.

1-0420-1-1 Morava č. 4                                                                        Veľké Leváre

Čiastkové povodie rieky Moravy od ústia Rudavy rkm 51,8 po Tomkovu Morávku rkm 59 (ľavá strana) pri k. ú. Moravský Svätý Ján. Revír je hra- ničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR.Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.

1-0430-1-1 Odpadový kanál                                                               Veľké Leváre Odpadový kanál prechádzajúci medzi Moravou a Lakšárskym potokom od ústia Baďurového kanála pri obci Malé Leváre po k. ú. Závod.

1-0600-1-1 Rudava č. 1                                                                       Veľké Leváre

Čiastkové povodie rieky Rudava od ústia do rieky Moravy po mlyn pri obci Studienka Chválove.

1-0610-1-1 Rudava kanál                                                                         Rohožník

Kanál Rudava od obce Prievaly po obec Sološnica.

1-0960-1-1 Štrkovisko Kalná                                                                Bratislava 3 Vodná plocha štrkoviska (6,5ha)pri nákladnej stanici Bratislava-Východ. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.

1-1050-1-1 Štrkovisko Rovinka Za Hrádzou                                Dunajská Lužná Vodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Rovinka. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.- mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: šťuka 70cm, amur 80cm

1-1120-1-1 Štrkovisko Vajnory 2                                                         Bratislava 3 Vodná plocha štrkoviska (19ha) v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochra- ny povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.

 

 

1-1180-1-1 Štrkovisko Zlaté piesky                                                     Bratislava 2 Vodná plocha štrkoviska (52,2ha)v mestskej časti Bratislava-Ružinov. V plážovej časti areálu zdravia-Zlaté piesky od tobogánov po reštauráciu u Zlatého vodníka je lov rýb celoročne zakázaný.Lov rýb je zakázaný od

1.6. do 31.8. v čase od 9.00 hod. do 18.00 hod. na Seneckej pláži v úseku od reštaurácie “U zlatého vodníka “po prevádzku vodnolyžiarskeho vle- ku. Lov rýb z ostrova je celoročne zakázaný. Zákaz budovania pevných stanovíšť a prístreškov, na brehu štrkoviska zákaz kladenia ohňov mimo vyhradených ohnísk STARZ-u. Prístup na lokalitu je len cez vyhradené vstupné miesta STARZ-u na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5. Lov kapra a ostatných druhov  rýb  bez  stanoveného času individuálnej ochrany povolený od

15. mája v rokoch 2012-2014. Zákaz privlastňovania si amura bieleho a tolstolobika.

1-1010-1-1 Štrkovisko na Židovkách                                                         Záhorie Vodná plocha štrkoviska (80ha) pri obci Vysoká pri Morave. Lov kapra a ostat- ných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.- mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 30 cm.

1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda                                                         Bratislava 4 Vodná plocha štrkoviska (9ha)pri železničnej stanici Bratislava-mesto. Na zá- klade zmluvy s MsÚ Bratislava Nové Mesto - vlastníka pozemkov pod vodnou plochou, je nutné rešpektovať prevádzkový poriadok prírodného areálu, preto je v mesiacoch jún, júl, august od 9,00 do 18,00 hod. zákaz lovu z celej plochy štrkoviska. Je zakázané loviť: z ostrova a z móla v okruhu 10m od móla, 15m od "Reštaurácie vodný svet" - mólo pre uchytenie člnov. Vstup len cez určené vchody na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Vstup na rybo- lov po 18,00 hod. v mesiacoch júl, august a september od ulice Továšikovej - Čínska reštaurácia. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.

1-1190-1-1 Štrkovisko Zrkadlový Háj                                                  Bratislava 5 Vodná plocha štrkoviska (20,5ha)v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez sta- noveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012- 2014.

1-1340-1-1 VN Kučišdorf                                                                           Pezinok

Vodná plocha nádrže (7ha) pri obci Pezinok. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.

1-1470-1-1 Záhorský kanál                                                                           Gajary

Vodná plocha od ústia do Pruksi po Homolský most.

1-1480-1-1 Zohorský kanál č. 1                                                                  Záhorie

Zohorský kanál od zaústenia do kanálu Malina po vyústenie z VN Centnúz, vrá- tane vodnej plochy Bezedné. Lovná miera: lieň 30 cm.

1-1490-1-1 Zohorský kanál č. 2                                                                  Záhorie

Zohorský kanál od zaústenia do VN Centnúz po vyústenie do Prukse. Lovná miera: lieň 30 cm.

 

ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ :

2-0040-1-1 Aszódsky kanál č. 2                                                          Veľký Meder Čiastkové povodie Aszódskeho kanála od ústia Csobánského kanála po železničný most Dolný Štál - Okoč.Lovná miera: šťuka 70cm, pleskáč 40c- m, lieň 40 cm.

2-0050-1-1 Aszódsky kanál č. 3                                                               Topoľníky Kanál od železničného mosta Okoč - Dolný Štál po ústie do Malého Du- naja.

2-0090-1-1 Bebrava č. 1                                                                        Partizánske

Čiastkové povodie Bebravy od ústia pri obci Praznovce po cestný most v obci Livina, potok Hydina od ústia do rieky Bebrava po cestný most Ostra- tice - Žabokreky.Lovná miera: kapor 45cm.

2-0100-1-1 Bebrava č. 2                                                      Bánovce nad Bebravou Čiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie po- toka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou, potok Livina od ústia po obec Libichava s prítokmi Libichavský potok a Višňová, potoky Halačovka, Ino- vec, Vrbovský potok, Bratinovský potok a potok Dubnička od ústia do Beb- ravy po hrádzu VN Prusy.

2-0130-1-1 Blava č. 1                                                                                    Trnava

Čiastkové povodie Blavy od ústia po cestný most v Jaslovských Bohuniciach. Lovná miera: lieň 30cm, pstruh potočný 27cm, pstruh dúhový 27cm, kapor 45cm.

2-0230-1-1 Cergát č. 1                                                                          Nové Zámky

Čiastkové povodie melioračného kanálu od obce Jatov po ústie do rieky Nitra pri cestnom moste Nové Zámky - Komoča. Lovná miera: lieň 30cm.

2-0240-1-1 Cergát č. 2                                                                          Nové Zámky

Čiastkové povodie melioračného kanálu od cestného mosta za obcou Pa- lárikovo smerom na Selice po ústie spojovacieho kanála medzi obcami Andovce a Zemné. Lovná miera: lieň 30cm.

2-0280-1-1 Chvojnica č. 1                                                                               Holíč

Čiastkové povodie Chvojnice od ústia po cestný most v obci Dubovce.

2-0300-1-1 Čergovský kanál                                                                     Kolárovo

Hlavný spojovací kanál Aszód - Čergov od ústia do Váhu pri rkm 18 po vy- ústenie z Aszódskeho kanála. Lovná miera: lieň 30cm.

2-0320-1-1 Čierna voda č. 1                                                                        Galanta

Čiastkové povodie Čiernej vody od ústia Malého Dunaja pri Starom lese po čerpaciu stanicu pri sútoku Stoličného potoka, staré koryto Čiernej vody od ústia do Malého Dunaja pod obcou Dolný Chotár po stavidlo nad obcou Čierny Brod, vodná plocha Fekete ér a Kráľovobrodský kanál. Lov- ná miera: lieň 40cm, kapor 45cm.

2-0330-1-1 Čierna voda č. 2                                                               Sládkovičovo Čiastkové povodie Čiernej vody od čerpacej stanice pri sútoku Stoličného potoka po most pri čerpacej stanici Kráľová pri Senci a Stoličný potok od ústia po Veľký Grob s prítokom Zichy potoka.

2-0350-1-1 Dolnobarský kanál                                                                Topoľníky Kanál od cestného mosta Dunajská Streda - Komárno pri obci Dolný Bar po ústie do Klátovského ramena pri obci Topoľníky.

 

2-0400-1-1 Dubová                                                                                   Piešťany

Potok Dubová od ústia pod priehradným telesom VN Sĺňava po cestný most Očkov - Pobedim pri obci Pobedim.

2-0410-1-1 Dudváh č. 1                                                                               Galanta

Čiastkové povodie Dudváhu od ústia Čiernej vody po ústie Gidry pri obci Malá Mača, Salibský dudváh od ústia pri obci Čierny Brod po sútok s Čier- nou vodou, kanál Pena od ústia Dudváhu po obec Kajal a potok Derňa od ústia po pramene a Gorazdovský kanál, odvodňovací kanál VN Kráľová, Kajalský kanál po zavlažovací kanál pri obci Kajal. Lovná miera: lieň 40cm, kapor 45cm.

2-0420-1-1 Dudváh č. 2                                                                                Trnava

Čiastkové povodie Dudváhu od ústia do Gidry pri obci Malá Mača po rkm 14,05 - kanál Dudváh-Váh pri obci Siladice, potok Trnávka od ústia po výtok z VN Boleráz, potok Rakyta, Rásovský potok a Krupanský potok od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30cm, pstruh potočný 27cm, pstruh dúhový 27cm, kapor 45cm.

2-0430-1-1 Dudváh č. 3                                                                            Drahovce

Čiastkové povodie Dudváhu od obce Pečeňady rkm 14,05 po obec Veselé rkm 22,08.

2-0440-1-1 Dudváh č. 4                                                                             Piešťany

Čiastkové povodie Dudváhu od rkm 22,080 pri obci Veselé po cestný most pri obci Pobedim a potok Holeška od ústia po obec Trebatice.

2-0450-1-1 Dudváh č. 5                                                          Nové Mesto nad Váh.

Čiastkové povodie Dudváhu od cestného mosta v obci Pobedim po horný okraj železničného tunela medzi obcami Čachtice a Višňové a Čachtický ka- nál od ústia do kanálu pod hydrocentrálou v obci Horná Streda po cestný most v obci Čachtice.

Na rybárskych revíroch Dunaja platí zákaz vstupu s cieľom loviť ryby a zákaz lovu rýb z vodných stavieb, ich krídiel, pilierov, premostení mostov, nápustných a výpustných objektov, hatí, plávajúcich pracujúcich strojov a miest vyznačených správcom toku (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Vodohospodárska výstavba Bratislava, š.p.)

2-0480-1-1 Dunaj č. 1                                                                     SRZ Rada Žilina

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní in- dividuálnej doby ochrany. Revír - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač po- volený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.

2-0490-1-1 Dunaj č. 2                                                                     SRZ Rada Žilina

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766 po rkm 1810) pri obci Sap (revír - hraničná voda) a Medveďovské ra- meno. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. V úseku od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766) po železničný most je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na zákla- de Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.

 

2-0500-1-1 Dunaj č. 2 - OR spodná inundácia                             SRZ Rada Žilina Odstavené ramená: Veľký Lél, Kľúčovecké, Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individu- álnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.

2-0510-1-1 Dunaj č. 3                                                                     SRZ Rada Žilina

Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať v inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po pla- vebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku. V úseku od dolnej hranice ihlano- vého sklzu po hať na obtoku (tzv. bazén) je celoročný zákaz rybolovu - CHRO. Staré koryto Dunaja od rkm 1810 po hraničný kameň - rkm 1850,5 je hraničná voda (ľavá strana). Mošonský Dunaj od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove (revír nie je hraničná voda). Lov rýb po- volený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.

2-0520-1-1 Dunaj č. 3- ľavostranný priesakový kanál VD           SRZ Rada Žilina Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v Gabčí- kove po Vlčie Hrdlo v Bratislave, vrátane Čilistovského kanála I. od ústia do priesakového kanála po stavidlo. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od

15.3. do 31.5. Revír nie je hraničná voda.

Čilistovský kanál II. Lagúna (MO SRZ Šamorín) od stavidla po koniec ka- nála. Lov rýb upravený miestnym rybárskym poriadkom MO SRZ Šamo- rín. Lov rýb na Lagúne povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťova- cích, zvláštnych a osobitných povolení.

2-0530-1-1 Dunaj č. 3 - Materiálová jama A                                  SRZ Rada Žilina Vodná plocha materiálového jazera A (70ha) pri obci Vojka. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.. Revír nie je hraničná voda. Pod- mienky rybolovu sú uvedené na vývesnej tabuli a na www.srzrada.sk.

2-0540-1-1 Dunaj č. 3 - Materiálová jama B                                  SRZ Rada Žilina Vodná plocha materiálového jazera B (70ha) pri obci Bodíky. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. - do 31.5. Revír nie je hraničná voda.

2-0550-1-1 Dunaj č. 3 - odpadový kanál VD                                 SRZ Rada Žilina Vodná plocha odpadového kanála od jeho vyústenia do starého koryta Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabčíkove a plavebné komory. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Re- vír - nie je hraničná voda.

2-0560-1-1 Dunaj č. 3 - OR horná inundácia                                SRZ Rada Žilina Sústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prí- stavom v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kanála VD pri obci Dobrohošť. Zákaz rybolovu na odbernom zariadení do ramennej sústavy Dobrohošť. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.

2-0570-1-1  Dunaj č. 3 - OR stredná inundácia                                                            SRZ Rada Žilina Sústava ramien od sútoku odpadového kanála hydrocentrály a starého toku Dunaja po jej odberný objekt z pravostranného priesakového kanála pri prvom moste od ústia priesakového kanála do odpadového kanála pod hydrocentrálou VD Gabčíkovo. Lov rýb povolený celoročne pri dodr- žaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.

 

 

2-0580-1-1  Dunaj č.3-pravostranný priesakový kanál VD                         SRZ Rada Žilina Vodná  plocha  kanála  od  ústia  do  odpadového  kanála  pod  hydro- centrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. - do 31.5. Revír nie je hraničná voda.

2-0590-1-3  Dunaj č.3 Prívodný kanál VD Celoročný zákaz rybolovu! SRZ Rada Žilina Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíko- vo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na pravej strane od hydrocentrály Gabčíkovo po plavebný km 29VD (tabuľa STOP športo- vej plavbe). Celoročný zákaz rybolovu.

2-0600-1-1  Dunaj č.3-pravostranný priesakový kanál VD                        SRZ RADA Žilina

Čunovsko -Rusovecko -Jarovecký

Vodná plocha kanála od štátnej hranice s Maďarskom (most) pri obci Ču- novo po začiatok kanála pri ČOV v Bratislave-Petržalke. Zákaz lovu všet- kých druhov rýb od 15.3. - do 31.5. Revír nie je hraničná voda.

2-0610-1-1  Dunaj č. 3 - zdrž VD Hrušov - Čunovo                                                   SRZ Rada Žilina Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľ- ne spojené so zdržou (mimo Rusovecko - Jaroveckej sústavy ramien- samostatný revír č. 1-0130-1-1). Vodná plocha zdrže na pravej strane od plavebného km 29 VD (tabuľa "Stop športovej plavbe" po rkm 1862 a pri- ľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda. Z dô- vodu výstavby Danubia parku na pravej strane zdrže v úseku od Mo- šonskej vodnej elektrárne po nápustný objekt poldra v úseku vyzna- čenom tabuľami zákaz vstupu je lov rýb z brehovej čiary zakázaný v období od 1.1.2011 do 31.1.2014.

2-0620-1-1  Dunaj č. 4                                                                          SRZ Rada Žilina

Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Mo- rava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862 po štátnu hranicu s Rakúsko-

m. Úsek od vyústenia Karloveského ramena po ústie Moravy je hraničná vo- da. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.

2-0640-1-1  Farská voda                                                                                                                                    Holíč

Farská voda od ústia do Moravy pri prečerpávacej stanici Kopčany po zhyb- ku pod Chvojnicou a vodná plocha Valcha vyúsťujúca do Farskej vody.

2-0660-1-1  Gidra č. 1a                                                                                       Trnava

Čiastkové povodie Gidry od ústia pri obci Malá Mača po ústie Štefanov- ského potoka pri obci Budmerice a Štefanovský potok od ústia po prame- ne. Lovná miera: lieň 30cm, pstruh potočný 27cm, pstruh dúhový 27cm, kapor 45cm.

2-0680-1-1 Hlavný kanál Csóványos                                                             Šaľa Vodná plocha hlavného kanála od okresných hraníc Komárno -Šaľa po obec Žiharec. Lovná miera: lieň 40cm.

2-0740-1-1 Hron č. 1                                                                                    Štúrovo

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia pri Štúrove po obec Čata a Bardo- ňovský potok (Kvetnianka) od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30cm.

 

2-0750-1-1 Hron č. 2                                                                              Želiezovce

Čiastkové povodie Hrona od dolného chotára obce Čata po hať Šárovce a od cestného mosta Tekovské Lužany - Demandice po cestný most v obci Jur nad Hronom, potoky Vrbovec, Lužianka, Malinka a Nýrica od ús- tia po pramene. V úseku od haťového telesa MVE Šárovce po vyústenie ČOV Šárovce v tabuľami vyznačenom úseku je CHRO. V úseku od cest- ného mosta v Želiezovciach po kamennú hrádzu pod mostom sa nachá- dza zimovisko, zákaz lovu rýb od 15.11. do 15.3.

2-0760-1-1 Hron č. 3                                                                                     Levice

Rieka Hron od cestného mosta v obci Jur nad Hronom po ústie Kozárov- ského (Čaradického) potoka. Mŕtve rameno v katastri obce Horná Seč a Kalná n. Hronom, čiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka Nová Podlužian- ka od jej ústia do rieky Hron pri obci Vyšné nad Hronom po jej výtok pri ČOV Levice, potoky Korlát, Lipník a Kozárovský (Čaradický), Rybnícky potok, Teplička, Kráľovka, Čajkovský potok vrátane prítoku Burda, Gon- dovský potok, Kamenec vrátane prítokov, Ďúrsky potok vrátane prítokov

a Zahajský potok od ústia po pramene. Na VN Kalná nad Hronom a VN Turá neplatí zväzové kaprové povolenie.

Na rybárskych revíroch Ipľa platí zákaz lovu rýb z priehradných telies vodných stavieb, ich funkčných objektov, v rybích prechodoch a min. 100m nad a pod rybími prechodmi.

2-0770-1-1 Ipeľ č. 1                                                                                     Štúrovo

Čiastkové povodie Ipľa od ústia po dolný chotár obce Pástovce a vodná plocha v obci Chľaba. Revír je hraničná voda. V úseku od ústia po dolný chotár obce Pástovce je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Lovná mie- ra: lieň 30cm.

2-0780-1-1 Ipeľ č. 2                                                                                Želiezovce

Čiastkové povodie Ipľa od dolného chotára obce Pástovce po ústie poto- ka Búr pri obci Kubáňovo a potok Jelšavka od ústia po pramene. Revír je hraničná voda.V úseku od dolného chotára obce Pástovce po ústie poto- ka Búr je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na zá- klade Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.

2-0790-1-1 Ipeľ č. 3                                                                                         Šahy

Čiastkové povodie Ipľa od ústia potoka Búr pri obci Kubáňovo po cestný most v obci Ipeľské Predmostie. Revír je hraničná voda.Lov na rybku a prí- vlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.

2-0810-1-1 Jarčie č. 1                                                                                Šoporňa

Jarčie /potok Jác/ od ústia po diaľničný most pri obci Pata. Lovná miera: kapor 45cm, amur 65cm, lieň 35cm.

2-0820-1-1 Jarčie č. 2                                                                                   Sereď

Jarčie /potok Jác/ od diaľničného mosta pri obci Pata po pramene. Lovná miera: amur 70cm.

 

2-0961-1-1 Kamenický kanál                                                                      Štúrovo

Čiastkové povodie Kamenického kanála od čerpacej stanice pri železnič- nom moste cez rieku Hron od obce Kamenín po OR Berek, Želiarsky ka- nál a Štúrovský kanál. Lovná miera: lieň 30cm.

2-0981-1-1 Kanál Kátovské jazero                                                                 Holíč

Vodný tok od hranice s k.ú. Skalica po zhybku pod potokom Chvojnica, ka- nál Struha od vyústenia z rieky Moravy po sútok s kanálom Kátovské jazero.

2-1000-1-1 Kanál Stará Gúta                                                                 Hurbanovo

Kanál od Starej Gúty k cestnému mostu za čerpacou stanicou v obci Mar- tovce po stavidlo. Lovná miera: kapor 45cm.

2-1010-1-1 Kanál Vrbová                                                                       Hurbanovo

Kanál od cestného mosta v obci Vrbová po predposledný most pred ob- cou Landor. Lovná miera: kapor 45cm.

2-1080-1-1 Kostolník                                                                              Stará Turá

Potok Kostolník od sútoku pod obcou Vaďovce po pontónový most pri ryb- ničnom hospodárstve pod telesom hrádze Dubník č. 1.

2-1090-1-1 Krupinica č. 1                                                                                Šahy

Čiastkové povodie Krupinice od ústia pri Šahách po ústie potoka Litava v obci Plášťovce.

2-1190-1-1 Malý Dunaj č. 1                                                                        Kolárovo

Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Komoča - Koláro- vo po ústie starého koryta Čiernej vody a hlavný kanál od ústia pri osade Köveslágy po hranice okresu Komárno - Šaľa /Csóványos/. Lovná miera: lieň 30cm.

2-1200-1-1 Malý Dunaj č. 2                                                                       Topoľníky

Čiastkové povodie Malého Dunaja od ústia starého koryta Čiernej vody po cestný most Trstice - Trhová Hradská.

2-1210-1-1 Malý Dunaj č. 3                                                                   Dun. Streda

Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Trstice - Trhová Hrad- ská po stavidlo v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda. Lovná miera: lieň 40cm.

2-1220-1-1 Malý Dunaj č. 4                                                                          Galanta

Čiastkové povodie Malého Dunaja od stavidla v obci Tomášikovo pri ústí spo- jovacieho kanála Čierna voda po cestný most Jelka - Eliášovce. Lovná miera: lieň 40cm, kapor 45cm.

2-1230-1-1 Malý Dunaj č. 5                                                                         Šamorín

Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Jelka - Eliášov- ce po cestný most Tomašov - Nová Dedinka.

2-1300-1-1 Melioračný kanál Tvrdonice                                                        Holíč Melioračný kanál Tvrdonice od ústia do Moravy pri hati Adamov cez Kopčianske jazero a Novomlynský potok po vyústenie z Farskej vody.

2-1330-1-1 Morava č. 5                                                                                  Sekule

Čiastkové povodie rieky Moravy od Tomkovej Morávky rkm 59 /pravá stra- na/ pri obci Moravský Svätý Ján - Sekule po trojhraničný kameň /ústie Dy- je/. Revír je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.

 

2-1340-1-1 Morava č. 6                                                                                     Kúty

Čiastkové povodie rieky Morava od trojhraničného kameňa ( ústie Dyje ) po rkm 78. Myjava od ústia po stavidlo 5728 pri obci Kuklov, staré koryto Myjavy pri Kútoch, uzavreté ramená na ľavom brehu Moravy. Revír je hra- ničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.

2-1350-1-1 Morava č. 7b                                                                                  Holíč

Čiastkové povodie Moravy od premostenia plynovodu pod Adamovom po hydrocentrálu pri Hodoníne, a Cunínsky potok od ústia po pramene. Re- vír je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vod- ných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.

2-1351-1-1 Morava č. 7a                                                                             Brodské

Čiastkové povodie Moravy od okraja Kútskeho lesa /rkm 78,00/ po pre- mostenie plynovodu pod Adamovom. Revír je hraničná voda– lov rýb po- volený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.

2-1360-1-1 Morava č. 8                                                                                 Skalica

Čiastkové povodie rieky Moravy od hydrocentrály v Hodoníne po ústie Su- doměřického potoka a vodná plocha ramena Ivánek, ktoré je prírodnou pamiatkou v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny s 5.stupňom ochrany prírody, kde je prípadný lov povolený iba na základe výnimky štát- nych orgánov ochrany prírody a krajiny. Revír je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťo- vacích, zvláštnych a osobitných povolení.

2-1370-1-1 Myjava č. 1                                                                       Šaštín-Stráže

Čiastkové povodie Myjavy od stavidla č. 5728 pri obci Kuklov po cestný most Dojč - Šajdíkove Humence, kanál Myjavka. Lovná miera: amur 70cm, lieň 35cm.

2-1380-1-1 Myjava č. 2                                                                                  Senica

Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Dojč - Šajdíkove Humence po teleso hrádze VN Myjava. Lovná miera: úhor 50cm,lieň 30cm.

2-1400-1-1 Nitra č. 1                                                                             Nové Zámky

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok. Lovná miera : lieň 30cm.

2-1410-1-1 Nitra č. 2                                                                                     Šurany

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrá- dok po cestný most v obci Horný Vinodol a Stará Nitra od ústia pri Nitrian- skom Hrádku po cestný most v obci Branč.

2-1420-1-1 Nitra č. 3                                                                                         Nitra

Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Horný Vinodol po cestný most v obci Koniarovce, a Stará Nitra od cestného mosta v obci Branč po priehradné teleso (hať) v obci Dolné Krškany.

 

2-1430-1-1 Nitra č. 4                                                                                Topoľčany

Čiastkové povodie rieky Nitry od cestného mosta v obci Koniarovce po ústie potoka Vyčoma pri obci Praznovce, prítoky Dršňa, Lišňa od ústia po prame- ne, potok Chotina od ústia po teleso hrádze VN Nemečky a potok Železnica od ústia po teleso hrádze VN Duchonka. Lovná miera: lieň 30cm.

2-1440-1-1 Nitra č. 5                                                                              Partizánske

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Vyčoma pri obci Praznovce po ústie Oslianskeho potoka. Lovná miera: kapor 45cm. Úsek od hate MVE v obci Kršteňany po sútok s riekou Nitrica predstavuje časť revíru bez privlastnenia si úlovku (CHAP).

2-1450-1-1 Nitrica č. 1                                                                           Partizánske

Čiastkové povodie rieky Nitrice od ústia do rieky Nitra po cestný most v obci Skačany. Lovná miera: kapor 45cm.

2-1471-1-1 Obidský kanál                                                                           Štúrovo

Odvodňovací kanál pod obcou Obid od čerpacej stanice pri hrádzi Duna- ja po pramene v obci Búč. Lovná miera: lieň 30cm.

2-1520-1-1 OR Berek                                                                           Nové Zámky

Odstavené rameno rieky Nitra od mosta Komoča po drevený most pri obci Aňala. Lovná miera: lieň 30cm.

2-1800-1-1 OR Melečka č. 2                                                                        Šoporňa

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh (2ha) pri obci Šoporňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochra- ny povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: kapor 45cm, lieň 35cm, amur 65cm.

2-1950-1-1 OR Trstice                                                                   Dunajská Streda

Odstavené rameno Malého Dunaja pri obci Trstice.Lovná miera: lieň 40cm.

2-2050-1-1 Parná č. 1                                                                                    Trnava

Čiastkové povodie riečky Parná od ústia po hať pri obci Zvončín rkm 23,6. Lovná miera: lieň 30cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27cm, ka- por 45cm.

2-2080-1-1 Patinský kanál č. 1                                                                Marcelová Vodná plocha Patinského kanála od ústia Žitavy po Majer Bokroš.

2-2090-1-1 Patinský kanál č. 2                                                                  Komárno

Vodná plocha Patinského kanála od Majera Bokroš po Komárno.Lovná miera: lieň 30cm.

2-2100-1-1 Perec č. 1                                                                                   Štúrovo

Potok Perec od ústia pri obci Kamenín po železničný most v Zalabe. Lov- ná miera: lieň 30cm.

2-2110-1-1 Perec č. 2                                                                              Želiezovce

Potok Perec od železničného mosta v Zalabe po cestný most Mýtne Luda- ny - Starý Hrádok.

2-2150-1-1 Preseľanský potok                                                                       Šahy

Preseľanský potok od ústia pri obci Presaľany nad Ipľom po štátne hrani- ce s Maďarskou republikou.

2-2180-1-1 Radošina č. 1                                                                                 Nitra

Čiastkové povodie Radošiny od ústia pri obci Lužianky po cestný most v obci Biskupová a potoky Perkovský, Blatina aAndáč od ústia po pramene.

 

2-2190-1-1 Radošina č. 2                                                                        Topoľčany

Čiastkové povodie Radošiny od cestného mosta v obci Biskupová po pra- mene a po toky Lavinka, Vieska a Blatnica od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30cm.

2-2330-1-1 Rašelinisko Tárnok                                                         Sládkovičovo Vodná plocha rašeliniska (7ha)pri osade Tárnok.

2-2650-1-1 Sikenica č. 1                                                                         Želiezovce

Čiastkové povodie Sikenice od ústia do Hrona po cestný most Mýtne Lu- dany - Hontianska Vrbica a čiastkové povodie potoka Podlužianka od ús- tia do Sikenice po cestný most v obci Starý Hrádok.

2-2670-1-1 Spojovací kanál Cergát-Váh                                            Nové Zámky Spojovací kanál medzi Cergátom č.2 a Váhom. Lovná miera: lieň 30 cm.

2-2680-1-1 Spojovací kanál Martovce                                                  Hurbanovo Spojovací kanál Martovce od čerpacej stanice v obci Martovce po ústie do kanála Vrbová. Lovná miera: kapor 45cm.

2-2690-1-1 Stará Nitra č. 1                                                                        Komárno

Povodie Starej Nitry od ústia Vážskeho Dunaja pri čerpačke Lándor po ús- tie Žitavy pri Martovciach. Zimovisko rýb od čerpačky Lándor po sútok Sta- rej Nitry s Vážskym Dunajom od 15.11. do 15.3. Lovná miera: lieň 35cm.

2-2700-1-1 Stará Nitra č. 2                                                                     Hurbanovo

Povodie Starej Nitry od ústia Žitavy pri Martovciach po cestný most Aňaly- Stará Gúta. Lovná miera: kapor 45cm.

2-2710-1-1 Stará Žitava                                                                                Šurany

Čiastkové povodie rieky Žitava od obce Dolný Ohaj pri Mlyne po stavidlo v obci Hul.

2-2720-1-1 Striebornica č.1                                                                       Piešťany

Potok Striebornica od ústia do Váhu po priehradné teleso VN Striebornica.

2-2740-1-1 Svinica č. 1                                                               Bánovce nad Bebr.

Čiastkové povodie Svinice od ústia do Bebravy po železničný most Svin- ná - Ruskovce a Hradniansky potok od ústia po pramene.

2-2760-1-1 Štiavnica č. 1                                                                                 Šahy

Štiavnica od ústia pri obci Hrkovce po most do kúpeľov v obci Dudince.

2-2930-1-1 Štrkovisko Bendö č. 1                                                Dunajská Streda Vodná plocha štrkoviska (5ha)pri obci Gabčíkovo. Vchod ku štrkovisku je medzi Boheľovom a Patašom. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez sta- noveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch v ro- koch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3790-1-1 Štrkovisko Okoč                                                                Veľký Meder Vodná plocha štrkoviska (15ha) pri obci Okoč. Lov kapra a ostatných dru- hov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: šťuka 70cm, pleskáč 40cm, lieň 40cm.

2-4250-1-1 Štrkovisko Záhoň                                                             Nové Zámky Vodná plocha štrkoviska (8ha)pri obci Bánov. Lov kapra a ostatných dru- hov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012 - 2014. Lovná miera: lieň 30 cm.

2-4350-1-1 Uherecký potok č. 1a                                                        Partizánske

Uherecký potok (Drahožica) od ústia do rieky Nitra pri obci Pažiť po cest- ný most pri zberni kovošrotu. Lovná miera: kapor 45cm.

 

2-4360-1-1 Váh č. 1                                                                                    Kolárovo

Čiastkové povodie Váhu od cestného mosta Komoča - Kolárovo po rkm 35 a spojovací kanál od cestného mosta Nové Zámky - Komoča po pra- mene. V úseku Váhu od ústia rieky Nitra po ústie rieky Malý Dunaj je zimo- visko rýb, zákaz lovu rýb od 15.12.do 15.3.. Lovná miera: lieň 30cm.

2-4370-1-1 Váh č. 2                                                                                           Šaľa

Čiastkové povodie Váhu od rkm 35 pod obcou Neded po priehradné tele- so vodnej nádrže Kráľová. Zimovisko rýb od telesa hrádze VN Kráľová po začiatok betónovej cesty na ľavom brehu Váhu. V tomto úseku platí zá- kaz lovu rýb od 1.12. do 15.3.. Lovná miera: lieň 40cm.

2-4380-1-1 Váh č. 3                                                                                         Sereď

Čiastkové povodie Váhu od cestného mosta v obci Váhovce po kanál Dud- váh pri obci Siladice. Tri ostrovy nad diaľničným mostom pri obci Váhovce sú vyhlásené za prírodnú rezerváciu - vstup zakázaný.

2-4390-1-1 Váh č. 4                                                                                   Hlohovec

Čiastkové povodie Váhu od ústia Dudváhu pri obci Siladice po ústie Jalšov- ského potoka pri obci Jalšové. Vážsky kanál od ústia do Váhu po hydrocentrá- lu v Maduniciach aTerezovské rameno. Lovná miera: amur 70cm, lieň 30cm.

2-4400-1-1 Váh č. 5                                                                                   Drahovce

Čiastkové povodie Váhu od ústia Jalšovského potoka pri obci Jalšové po ústie Ratnovského potoka pri obci Sokolovce.

2-4410-1-1 Váh č. 6                                                                                    Piešťany

Čiastkové povodie Váhu od ústia Ratnovského potoka pri obci Sokolovce po priehradné teleso VN Sĺňava a od krajinského mosta v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. Vážsky kanál od hydrocentrály v Maduni- ciach po teleso priehrady VN Sĺňava a od sútoku Váhu a Vážskeho kaná- la v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. V úseku od dolnej hra- ny Krajinského mosta po hornú hranu Skleného mosta je zimovisko rýb, zákaz lovu rýb od 1.1. do 15.3.. Úsek od priehradného telesa po farbou vy- značenú hranicu (cca 130 m od priehradného telesa) predstavuje chráne- nú rybársku oblasť - CHRO.

2-4420-1-1 Váh č. 7                                                             Nové Mesto nad Váhom Čiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od hydrocentrály v obci Horná Streda po prvý most nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom.

2-4430-2-1 Váh č. 8 (H)                                                                                Trenčín

Čiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od prvého mosta nad hydrocen- trálou v Novom Meste nad Váhom po diaľničný privádzač Nemšová - Dub- nica nad Váhom. Tabuľami vyznačené zimoviská rýb sú na obidvoch stra- nách v úseku od hate Trenčianske Biskupice po poslednú kamennú hrá- dzu, od cestného mosta Bierovce po ústie Turnianskeho potoka, od ústia Orechovského potoka po železničný most vrátane zátoky Váhu, zákaz lovu rýb od 1.1. do 15.3. V úseku od starého mosta za obcou Zamarovce po diaľničný privádzač Nemšová - Dubnica nad Váhom - výskyt hlavátky.

2-4440-1-1 Vážsky Dunaj                                                                          Komárno

Čiastkové povodie Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo. Lovná miera: lieň 35cm.

 

2-4450-1-1 Vlára                                                                                           Trenčín

Potok Vlára od ústia pri obci Nemšová po hranicu s Českou republikou.

2-5550-1-1 Vojnícky potok                                                                     Marcelová

Vojnícky potok od ústia po pramene.

2-4670-1-4 VN Dolné Dubové                                                                      Trnava

Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Dolné Dubové a čiastkové povodie Dubovského potoka od ústia do nádrže po Horné Dubové. Časť revíru na ľavom brehu od ústia potoka, ktorá je vyznačená tabuľami, predstavuje účel využitia "chovný". Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanovené- ho času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014. Na tomto rybárskom  revíri platí režim  „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!

2-4710-1-1 VN Duchonka                                                                       Topoľčany

Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Podhradie. Zákaz lovu z priehradné- ho telesa stavby a jej funkčných objektov. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.

2-4730-1-1 VN Haláčovce                                                   Bánovce nad Bebravou Vodná plocha nádrže (16ha) na toku Halačovka nad obcou Halačovce. Na vodnej nádrži je povolená ako prístupová len panelová cesta. Parko- vanie povolené od hrádze VN na pravej strane nad poľnou cestou pred okálom až po koniec za okálom.

2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce                                                                Levice Vodná plocha nádrže (72ha) od priehradného telesa v obci Veľké Kozmá- lovce po železničný most pri meste Tlmače a materiálová jama v katastri mesta Tlmače.

VN Kráľová                                                                 SRZ RADA Žilina Vodná plocha nádrže (1082 ha) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce. Na tomto rybárskom revíri je vyhláškou č. 21/2009 vyhlásené Chránené vtáčie územie Kráľová.

Zakázané činnosti na VN Kráľová:

1)  Lov rýb z ostrovov /na vtáčom ostrove a na ostrovoch v hornej časti VN pri obci Váhovce/.

2)  Stavať  posedy  a  móla  (štégy)  po  celej  vodnej  ploche  nádrže  a  okolo ostrovov.

3)  Kempovanie  /parkovanie   kempingových   prívesov/   a   stanovanie   okolo celej vodnej nádrži.

4)  Zákaz lovu rýb v priestore ZKŠ /Štrkopiesky/.

5)  Vjazd motorovými vozidlami na návodnú stranu, korunu hrádze a na pätu hrádze v zmysle zákona § 55 ods. 1 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách.

6)  Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov

/viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/

2-4960-1-1 VN Lovce                                                                        Zlaté Moravce

Vodná plocha nádrže (3ha) pri obci Lovce. Lovná miera: lieň 35cm.

 

2-5020-1-1 VN Matejovec                                                                        Stará Turá

Vodná plocha nádrže (7ha) pri obci Krajné - miestna časť Matejovec. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochra- ny povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.

2-5030-1-1 VN Melek                                                                         Zlaté Moravce

Vodná plocha nádrže (2ha) pri obci Melek. Lovná miera: lieň 35cm.

2-5110-1-1 VN Osuské                                                                                  Senica

Vodná plocha nádrže (8ha) pri obci Osuské. Lov kapra a ostatných dru- hov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012 - 2014. Lovná miera : úhor 50 cm, lieň 30cm.

2-5120-1-1 VN Partizánske                                                                   Partizánske

Vodná plocha nádrže (4ha) pri nemocnici v Partizánskom. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povo- lený od 15. mája v rokoch 2012 - 2014.Lovná miera: kapor 45cm.

2-5270-1-1 VN Sĺňava                                                                   SRZ RADA Žilina

Vodná plocha nádrže (501 ha) od priehradného telesa (hate) po Krajinský most v Piešťanoch. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Na tomto rybárskom revíri platí od r. 1995 štvrtý stupeň ochrany, pretože revír je súčasťou chráneného areálu Sĺňava. Okrem vyhra- dených miest je na tomto území zakázané napr. vchádzať a stáť motorovým vozidlom, táboriť, stanovať, bivakovať, zakladať oheň a voľne pustiť psa. Vy- hradeným priestorom, kde neplatí zákaz vchádzať a stáť motorovým vo- zidlom, je paralelná cesta popri odvodňovacom rigole na ľavom brehu nádr- že (pod hrádzou, nie koruna hrádze), a to v úseku od vyústenia komunikácie z Ratnoviec pri areáli vodnolyžiarskeho vleku až po hať Drahovce. Tento priestor je vyhradený pre osoby vykonávajúce rybárske právo, a to v čase od 5,00hod. do 22,00 hod. Na pravom brehu VN Sĺňava vyššie uvedené zákazy neplatia v úseku od lodenice TJ Sĺňava Piešťany po začiatok lokality Výsad- ba, pretože pozemky medzi hrádzou a vodnou plochou nie sú súčasťou CHA Sĺňava. Celoročný zákaz lovu rýb z oplotenej časti a výbežku ohra- ničujúceho z východnej časti areál vodnolyžiarskych športov, oplote- ného objektu lodenice TJ Sĺňava Piešťany a areálu prístavu Ratnovce. Zátoka na pravej strane za kamenným valom (rozrážač) predstavuje chrá- nenú rybársku oblasť (CHRO).Mapka VN Sĺňava je umiestnená na obálke.

/viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/

2-5341-1-1 VN Šárovce                                                                           Želiezovce

Vodná plocha nádrže (19,8ha) pri obci Šárovce od MVE po cestný most Tekovské Lužany - Demandice. Celoročný zákaz lovu rýb z funkčných ob- jektov stavby MVE Šárovce.

2-5600-1-1 Žitava č. 1                                                                             Hurbanovo

Čiastkové povodie Žitavy od ústia pri obci Martovce po železničný most Komárno - Nové Zámky pri obci Bajč a priľahlé vodné plochy. Lovná mie- ra: kapor 45cm.

 

2-5610-1-1 Žitava č. 2                                                                           Nové Zámky

Čiastkové povodie Žitavy od železničného mosta Komárno - Nové Zám- ky pri obci Bajč po cestný most Dolný Ohaj - Bánov. Lovná miera: lieň 30 - cm.

2-5620-1-1 Žitava č. 3                                                                                   Šurany

Čiastkové povodie Žitavy od cestného mosta Dolný Ohaj - Bánov po cest- ný most v obci Žitavce a potok Lyska od ústia po pramene.

2-5630-1-1 Žitava č. 4                                                                        Zlaté Moravce

Čiastkové povodie Žitavy od vzdúvadla v obci Žitavce po cestný most v obci Obyce a potoky Čerešňový, Drevenica, Stráňka, Pelúsok, Kopanic- ký, Širočina, Podegarský, Rohožnica, Bočovka, Telinský, Kováčovský a Melecký od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 35cm.

2-5650-1-1 Žitava kanál č. 1                                                                    Marcelová

Kanál Žitava od ústia pri osade Žitavská Tôň po ústie potoka Ibolyás a po- tok Ibolyás od ústia po pramene a spojovací kanál Moča - Búč.

2-5660-1-1 Žitava kanál č. 2                                                                      Komárno

Vodná plocha kanála Žitava od ústia potoka Ibolyás po Martovce (vyúste- nie zo Starej Nitry ). Lovná miera: lieň 35cm.

2-5670-1-1 Žitnoostrovské kanály č. 1                                                    Komárno Okoličniansko - Komárňanský kanál od ústia v Komárne po okresné hra- nice Komárno - Dunajská Streda, vrátane vodnej plochy Šemlékeš, kanál Holiare - Kosihy od ústia po okresnú hranicu, kanál Kližská Nemá, kanál Kolárovo - Kameničná a Balvanský kanál. Lovná miera: lieň 35cm.

2-5680-1-1 Žitnoostrovské kanály č. 2                                               Veľký Meder Žitnoostrovské melioračné kanály: Vrbina - Lipové, Šarkaň -Holiare, Topo- ľovec - Vrbina a spojovací kanál Milenovice Klučovec.a Čilizský potok od ústia po cestný most Pataš a jeho odstavené rameno pri cestnej komuni- kácii Veľký Meder Čičov, Komárňanský kanál od okresných hraníc Ko- márno-Dunajská Streda po pramene. Lovná miera: šťuka 70 cm, pleskáč 40 cm, lieň 40 cm.  Úsek od čerpacej stanice v Šarkaňovskej samote po ústie do Aszódskeho kanála č.2 predstavuje účel využitia "chovný".

2-5690-1-1 Žitnoostrovské kanály č. 3                                        Dunajská Streda Vodná plocha Žitnoostrovských melioračných kanálov: Trstená na Ostro- ve - Vrakúň, Vrakúň - Šarkan, Dobrohošť - Šarkan, Gabčíkovo - Topoľo- vec, Śulany - Jurová, Trstená na Ostrove - Baka, Dolnobarský kanál od cestného mosta Dolný Bar - Trhová Hradská po vyústenie z Dunaja.Čiliž- ský potok od cestného mosta Pataš po pramene a Lehnický kanál s prí- tokmi. Lovná miera: lieň 40cm.

 

STREDOSLOVENSKÁ OBLASŤ

3-0070-1-1 Biela Orava č. 1                                                                     Námestovo

Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta Námestovo - Tvrdošín po ústie Skalkového potoka. Lovná miera: lipeň 30 cm.

3-0200-1-1 Blh č. 1                                                                        Rimavská Sobota

Blh od ústia do rieky Rimava po hrádzové teleso VN Teplý Vrch vrátane prítokov: Papča, Tomášovský, Panický, Rakytník, Dražický, Hnojník, Radnovský, Cerové.

3-0660-1-1 Derivačný kanál Váhu                                                                 Martin

Vodná plocha kanála od ústia do rieky Váh po hrádzové teleso VN Krpeľany. V častiach kanála pod hydrocentrálami v Krpeľanoch, Sučanoch a na Li- povci sú zimoviská rýb (15.12.-15.3.) vyznačené tabuľami. Lovná miera: li- peň 30cm, nosáľ 30cm.

3-0950-1-1 Hodrušské jazero                                                                  Žarnovica

Vodná plocha jazera (4,74 ha) na Hodrušskom potoku pri obci Hodruša-Hámre.

3-1030-1-1 Hričovský kanál                                                                           Bytča

Vodná plocha umelého koryta rieky Váh od ústia pravostranného bezmen- ného potoka za osadou Beňov po priehradné teleso VN Mikšová a od cest- ného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov.

3-1040-1-1 Hričovský kanál                                                        Považská Bystrica Vodná plocha Hričovského kanála od sútoku starého koryta Váhu na konci hrádze Špic pri obci Orlové po ústie potoka za obcou Beňov.

3-1050-1-1 Hron č. 4                                                                                Nová Baňa

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia Čaradického (Kozárovského) potoka v katastri obce Kozárovce po cestný most v Rudne n/Hronom. Úsek od cestné- ho mosta Nová Baňa - Brehy 1,5 km proti prúdu rieky je zimoviskom rýb. Zá- kaz lovu rýb od 1. 12. do 15. 3.

3-1060-1-1 Hron č. 5                                                                                 Žarnovica

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta v obci Rudno nad Hronom po ústie potoka Teplá. Od cestného mosta pri obci Bzenica 500m v smere toku (rkm 111,500 - 112,000) platí zákaz rybolovu od 15.12. do 15.3. - zimovis- ko rýb.

3-1070-1-1 Hron č. 6                                                                       Žiar nad Hronom

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Teplá po most pre peších v Hron- skej Dúbrave.

3-1080-2-1 Hron č. 7 (H)                                                                                 Zvolen

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Hronskej Dúbrave po ús- tie potoka Lukavica. Úsek od mosta pri gymnáziu vo Zvolene po hať MVE na sídlisku Západ, vrátane športového kanálu a vývaru MVE je zimovisko a nere- sisko rýb - lov rýb zakázaný od 1.1. do 31.5.

3-1090-2-1 Hron č. 8 (H)                                                                  Banská  Bystrica

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavice po cestný most v Ban- skej Bystrici - Radvaň.

3-1250-1-1 Ipeľ č. 4                                                                                  Veľký Krtíš

Čiastkové povodie rieky Ipeľ na území SR od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník a potoky Glabušovský, Veľký potok od ústia po pramene. Tisovník od ústia do Ipľa po cestný most v obci Slovenské Kľačany vrátane potoka Ľuboreč po priehradné teleso VN Ľuboreč. Potok Sta- rá rieka od ústia po cestný most v obci Pôtor a potok Krtíš od ústia po hranice

 

VO Lešť. Časť Ipľa od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie po- toka Tisovník - hraničná voda.V úseku od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, rybom prechode a min. 100 m nad a pod rybím prechodom.

3-1260-1-1 Ipeľ č. 5                                                                                     Lučenec

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od ústia potoka Tisovník po hraničný kameň pod obcou Kalonda - hraničná voda.Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, ry- bom prechode a min. 100 m nad a pod rybím prechodom.

3-1270-1-1 Ipeľ č. 6                                                                                     Lučenec

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od hraničného kameňa pod obcou Kalonda po sútok Banského potoka s Ipľom v obci Breznička vrátane prítokov Kri- vánsky potok od sútoku s Ipľom po stavidlo v obci Tomášovce, Tuhársky potok od sútoku s Krivánskym potokom po cestný most v obci Stará Halič, potok Suchá po sútok s potokom Belina a potok Belina po hranicu s MR mimo VN Šiatorská Bukovinka. Súčasťou revíru je aj potok Šťavica.

3-1390-1-1 Jazerá Rychnavské                                                   Banská Štiavnica Vodná plocha dvoch jazier (9,2ha) pri obci Štiavnické Bane.

3-1770-1-1 Krupinica č. 2                                                                            Krupina

Čiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Litava pri obci Plášťovce po cestný most v lokalite Krupina - Vlčok.

3-1830-2-1 Kysuca č. 1 (H)                                                                             Žilina

Rieka Kysuca od ústia do Váhu po cestný most Žilina - Považský Chlmec.

3-1840-2-1 Kysuca č. 2 (H)                                                      Kysucké Nové Mesto Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina - Považský Chl- mec po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou. Lovná miera: ja- lec hlavatý 30 cm. Úsek od cestného mosta Kysucký Lieskovec - Ochodni- ca, po betónovú lávku pre peších v obci Dunajov predstavuje časť revíru bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Loviaci je povinný ulovenú rybu pustiť späť do vody. Uvedený úsek je v teréne označený tabuľami.

3-1850-1-1 Kysuca č. 3                                                                                  Čadca

Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka.

3-2200-1-1 Marikovský potok č. 1                                             Považská Bystrica Marikovský potok od cestného mosta pri obci Udiča po ústie potoka Rado-

tina pri obci Klieština.

3-2350-1-1 Muráň č. 1                                                                                  Jelšava

Čiastkové povodie rieky Muráň od ústia do rieky Slaná pri obci Bretka po cestný most pri obci Gemerské Teplice, vrátane prítokov Hlavište, Prihra- dziansky potok, Lipovník, Rybník, Kováčov potok.

3-2440-1-1 Nitra č. 6                                                                                  Prievidza

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Oslianskeho potoka po splav v mes- te Prievidza - sídlisko Zapotôčky. Od cestného mosta v obci Opatovce nad Nitrou pri reštaurácii Rosutec po splav pri MVE, vrátane splavu v obci Opa- tovce nad Nitrou je zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1.11. do 1.3.

 

 

3-2520-1-1 Nosicko-Kočkovský kanál                                                      Púchov Vodná plocha kanála od hydrocentrály v Ladcoch po hať Dolné Kočkovce a kanál od sútoku so starým korytom Váhu po priehradné teleso VN Nosi- ce. V úseku cca 150m od priehradného múru (pozemok oplotený správco-

m) je tabuľami vyznačená CHRO. Lovná miera: lieň 35cm.

3-2530-1-1 Nosický kanál č. 9                                                 Dubnica nad Váhom Čiastkové povodie Nosického kanála od diaľničného privádzača Nemšo- vá - Dubnica n/Váhom po hydrocentrálu v Ladcoch.

3-2731-1-1 Orava č. 4                                                                                   Trstená

Rieka Orava od cestného mosta v meste Tvrdošín po teleso hrádze VVN Tvr- došín. Lovná miera: pstruh potočný 27cm, pstruh dúhový 30cm, lipeň 30cm.

3-3250-1-1 Rimava č. 1                                                                                Tornaľa

Čiastkové povodie rieky Rimava od ústia do rieky Slaná po ústie potoka Teška pri obci Číž.

3-3260-1-1 Rimava č. 2                                                                Rimavská Sobota Čiastkové povodie rieky Rimava od ústia potoka Teška pri obci Číž po cest- ný most pri Sídlisku Západ (pri budove Povodia Hrona) v meste Rimavská Sobota a prítoky Mačací, Belinský, Dubovský, Močiar, Gemerčecký potok.

3-3730-1-1 Slaná č. 1                                                                                    Tornaľa

Čiastkové povodie rieky Slaná od hraničného kameňa na slovenskej stra- ne štátnej hranice SR - MR po cestný most v obci Bretka vrátane prítokov. Úsek toku od hraničného kameňa na slovenskej strane (rkm 0,0) po rkm 0,61 (štátna hranica SR - MR) je hraničná voda.

3-3740-1-1 Slatina č. 1                                                                                  Zvolen

Čiastkové povodie rieky Slatina od ústia do rieky Hron po hrádzové teleso VN Môťová a od oceľovej lávky pre peších po MVE v Pstruši pod Čiernym mostom.

3-3970-1-1 Štiavnica č. 2                                                                             Krupina

Čiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Dudince po cestný most v obci Hontianske Nemce.

3-4150-1-1 Štrkovisko Lipovec                                                                    Martin

Vodná plocha dvoch štrkovísk (24ha) pri obci Lipovec. Lov kapra a ostat- ných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014.

3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica                                                            Dolný Kubín Vodná plocha štrkoviska (17,3ha) pozostávajúceho zo 17 vodných plôch pri obci Párnica - Záhrabovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanovené- ho času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014.

3-4220-1-1 Štrkovisko Sučany                                                                     Martin

Vodná plocha štrkoviska (14,22ha) pri obci Sučany. Lov kapra a ostat- ných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.

3-4520-1-1 Turiec č.1                                                                                   Tornaľa

Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Slaná po cestný most pri obci Sása.

3-4510-1-1 Turiec č.2                                                                                   Tisovec

Čiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta pri obci Sása po ústie pravostranného prítoku (Hrbský potok) pri obci Hrlica.

 

3-4570-1-1 Váh č. 9                                                                   Dubnica nad Váhom

Čiastkové povodie rieky Váh od diaľničného privádzača Nemšová - Dub- nica n/V po hydrocentrálu v Ladcoch.

3-4580-2-1 Váh č.10 (H)                                                                               Púchov

Čiastkové povodie Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné tele- so VN Nosice. V úseku od sútoku Váhu a Nosicko-Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice platí zákaz rybolovu od 16.3. do 1.6. - neresisko rýb. Lovná miera: lieň 35cm.

3-4600-1-1 Váh č.11                                                                    Považská Bystrica

Čiastkové povodie Váhu od sútoku starého koryta a kanála Vážskej kas- kády na konci hrádze (Špic) pri obci Orlové po ústie potoka za obcou Be- ňov do Hričovského kanála.

3-4610-1-1 Váh č.12                                                                                        Bytča

Čiastkové povodie starého koryta rieky Váh od ústia potoka za obcou Be- ňov po priehradné teleso VN Hričov.

3-4620-1-1 Váh č.13                                                                                         Žilina

Čiastkové povodie rieky Váh od železničného mosta pri ústí Rajčanky po teleso priehradného múru VN Žilina. Lovná miera: lipeň 30cm, pstruh po- točný 30cm, pstruh dúhový 30cm.

3-4630-1-1 Váh č.14                                                                                         Žilina

Čiastkové povodie rieky Váh od hranice CHRO VD Žilina 100 m nad ús- tím Varínky (na pravom brehu) a od vzdutia na rieke Váh (na ľavom brehu) po železničný most Strečno-Vrútky. Lovná miera:lipeň 30cm, pstruh po- točný 30cm, pstruh dúhový 30cm.

3-4670-2-1 Váh č.17 (H)                                                                                 Martin

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia derivačného kanálu po priehradný múr Krpelianskej vodnej nádrže. Vývarisko pod VN Krpeľany, úsek od vto- ku Turca po Lipovecký most, úseky 50m nad a 50m pod lanovou lavicou cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turanoch, lavicou pre peších do Kľačian a úseky 50m nad viaduktom štátnej cesty I/18 a 50m pod sta- rým cestným mostom v Sučanoch sú zimoviskami rýb (15.12.-15.3.) vy- značené tabuľami. Lovná miera: lipeň 30 cm, nosáľ 30 cm.

3-5090-1-1 VN Hričov                                                                                      Žilina

Vodná plocha nádrže Hričov (470ha) od priehradného telesa po železnič- ný most pri ústí Rajčanky. Časti rybárskeho revíru vymedzené medzi ostrovmi a bójkami, sú po celom ich obvode vyhlásené za chránenú ry- bársku oblasť (CHRO), kde platí celoročný zákaz lovu rýb.

3-5240-1-1 VN Krpeľany                                                               SRZ RADA Žilina Vodná plocha spodnej časti nádrže (144ha) od priehradného telesa po ús- tie bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stav- by a jej funkčných objektov. Zákaz športovej a rekreačnej plavby v nádrži.

3-5250-1-1 VN Krupina                                                                                Krupina

Vodná plocha nádrže (23,5ha) na potoku Bebrava pri meste Krupina.

3-5340-1-1 VN Liptovská Mara                                                     SRZ RADA Žilina Vodná plocha nádrže (2160ha) od priehradného telesa po železničný most pri ústí Váhu do VN. V areáli štrkopieskov “Palúdzka” platia sa- mostatné zásady rybolovu, ktoré si je loviaci povinný prevziať pri registrá-

 

 

cii na vrátnici štrkopieskov. Zákaz rybolovu v okruhu 100m od klietkových chovov rýb. Zákaz lovu v lokalite CHA Ratkovie. V tomto úseku je rybolov povolený len z brehovej časti severozápadného cípu Ratkovskej zátoky ( č. parc. 1104/5) od 1.7 do 14. 3. - viď mapka na obálke. Celoročný zákaz lovu z vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka. Celoročný zákaz rybolovu nad a pod hrádzovým telesom vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami. Zá- kaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Lo- viaci sú povinní dodržiavať všeobecno-záväzné nariadenia (VZN) obcí, v ktorých katastrálnom území vykonávajú rybárske právo. Úplné znenie VZN je prístupné na webových stránkach príslušných obcí.

3-5290-1-1 VN Ľadovo                                                                              Lučenec

Vodná plocha nádrže (23,5ha) na Tuhárskom potoku pri meste Lučenec.

3-5400-1-1 VN Mikšová                                                                                 Bytča

Vodná plocha nádrže (44ha) od priehradného telesa po cestný most v obci Hvozdnica a cestný most cez kanál Váhu (na obec Štiavnik).

3-5470-1-1 VN Nitrianske Rudno                                                             Prievidza Vodná plocha nádrže (96 ha) na rieke Nitrica pri obci Nitrianske Rudno cca 100 metrov nad ústím rieky Nitrica, smerom k obci Liešťany. Hranica revíru na toku je riadne označená tabuľami. Súčasťou revíru je prepadový kanál pod priehradným telesom. Lov z hrádze je zakázaný a je vyznačený informačnými tabuľami. V úseku od ústia rieky Nitrice do VN do vzdiale- nosti cca 50 m na pravom brehu a kolmo na protiľahlý breh smerom na obec Nitrianske Rudno je CHRO, vyznačená v teréne tabuľami a bójami.

3-5480-1-1 VN Nosice                                                                  SRZ RADA Žilina

Vodná plocha nádrže (488ha) od priehradného telesa po sútok starého koryta a kanála Váhu na konci hrádze (Špic) v obci Orlové, s výnimkou sa- mostatnej vodnej plochy VN Pod Dubovcom.Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

3-5530-1-1 VN Orava                                                                   SRZ RADA Žilina

Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo - Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom, vrátane prítoku Hraničný Kriváň, ktorý predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO) - celoročný zákaz lovu rýb. Vo vzdialenosti 200 m od hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

Na vyznačených častiach rybárskeho revíru platí z dôvodu vyhláseného chráneného územia

4. stupeň ochrany, kde platia v zmysle § 15 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny niektoré zákazy.

1)  Zákaz stanovať, bivakovať, táboriť a zakladať oheň s výnimkou vyhradených miest na sta- novanie a bivakovanie v lokalitách Bobrovského špicu, Lišťáku a Spadnutých brehov od 1.7. do 31. 8. - lokalita č. 1 (viď. mapka na obálke). Vyhradené miesta budú v teréne vyznačené in- formačnými tabuľami a to len za účelom výkonu rybárskeho práva.

2)  Zákaz vjazdu motorovými vozidlami, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom.

3)  Zákaz vchádzať a stáť vodným skútrom, motorovým člnom alebo iným motorovým plavidlom a plávajúcim zariadením v lokalite č. 3 (viď. mapka).

4)  Zákaz vchádzať a stáť akýmkoľvek plavidlom a plávajúcim zariadením v lokalite č.4 (viď. mapka) a v okruhu 50 m od brehov Vtáčieho ostrova (lokalita č.2). V lokalite č. 4 je povole- né zavážanie a zanášanie rybárskych nástrah a návnad od 1.6. do 31.12. kalendárneho  roka a lov prívlačou sa povoľuje od 16.6. do 31.12. kalendárneho roka, a to len na vesliciach alebo člnoch s elektromotorom.

 

5)  „Zákaz  budovania  a  umiestňovania  pevných  stavieb,  unimobuniek,  karavánov  a prístreškov na brehoch Oravskej priehrady“ (mapa-lokality č. 1, 2 a 3).

6) „Zákaz zavážania a zanášania rybárskych nástrah a návnad na člnoch so spaľovacím motorom“ (mapa-lokality č.3 a 4).

/viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/

3-5600-1-1 VN Prejta - dolná                                                   Dubnica nad Váhom Vodná plocha nádrže (18ha) pri obci Prejta. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014. V časti nádrže od hrádze Nosického kanála je zimo- visko rýb (31.10.-15.3.) vyznačené tabuľami .

3-5700-1-1 VN Ružiná                                                                   SRZ RADA Žilina

Vodná plocha nádrže (170 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na prí- to-koch pri obci Ružiná. Na VN je lov povolený zo vzdialenosti 100 m od te- lesa hrádze až po úsek v západnej časti pri obci Divín, kde je vyhlásená prírodná rezervácia Príbrežie Ružinej. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Mapka VN Ružiná je umiestnená na obálke. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/

3-5760-1-1 VN Sklabiná                                                                          Veľký Krtíš

Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Sklabiná.

3-5850-1-1 VN Teplý Vrch                                                             SRZ RADA Žilina Vodná plocha nádrže (100 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na poto- ku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb na pláži pri RS Drieňok od 16.6. do 30.9. V CHA Hikóriový porast je zakázané: a) vjazd a státie s motor. vo- zidlom, motor. trojkolkou a štvorkolkou, b) táboriť, stanovať, klásť oheň mimo uzavretých stavieb, c) rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočí- chov, d) zbierať rastliny vrátane ich plodov. Loviaci je priamo zodpovedný za poriadok v okruhu 10 m okolo svojho loviska. Zákaz lovu z priehradné- ho telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Mapka VN Teplý Vrch je umiestnená na obálke. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/

3-6010-1-1 VN Žilina                                                                     SRZ RADA Žilina

Vodná plocha nádrže (255ha) od priehradného telesa v Žiline po hranicu CHRO na pravom brehu (50 m pod nápustným objektom biokoridoru) a po koniec vzdutia na rieke Váh na ľavom brehu. Na brehoch vodnej nádrže je zakázané umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístrešky na pozemkoch majiteľa a správcu VN Žilina - Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkč- ných objektov. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/

3-6050-1-1 VVN Tvrdošín                                                                            Trstená

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže (91ha) pri obci Tvrdošín od telesa hrá- dze po priehradné teleso vodnej nádrže Orava. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz športovej a rekreačnej plavby v nádrži. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povo- lený od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: pstruh potočný 27cm, pstruh dúhový 30cm, lipeň 30cm.

3-6060-1-1 Východný Turiec č. 1                                                                Tornaľa Čiastkové povodie rieky Východný Turiec od ústia do rieky Turiec po ústie potoka Priehybina, vrátane prítokov Drieňovský, Blatný, Rakýš.

 

VÝCHODOSLOVENSKÁ OBLASŤ

4-0140-1-1 Bodrog č. 1a                                                       Streda nad Bodrogom Čiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maďarsko (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena Bodrogu pri obci Klin nad Bodrogom "Patova" a čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od štátnej hranice SR - MR pri obci Streda nad Bodrogom po ústie odpadového kanála Malý Kamenec - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.

4-0141-1-1 Bodrog č. 1b                                                       Streda nad Bodrogom Čiastkové povodie rieky Bodrog od sútoku Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1) po ústie Ondavy a Latorice a odstavené ramená pri obci Somotor- Vecs, medzi obcami Streda nad Bodrogom a Somotor - "Zsillip", odstavené rameno v obci Streda nad Bodrogom - "Malogya", odstavené rameno pri obci Klin nad Bodrogom a odstavené rameno v obci Zemplín - "Malý Bodrog".

4-0150-1-1 Bodva č. 1                                                             Moldava nad Bodvou Čiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR - Maďarsko po cest- ný most v obci Hatiny.

4-0160-1-1 Bodva č. 2                                                             Moldava nad Bodvou Čiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci Hatiny po ústie potoka Teplica v obci Jasov.

4-0200-1-1 Brusník                                                                     Spišská Nová Ves

Potok Brusník od ústia pod Spišskou Novou Vsou po cestný most v obci Letanovce.

4-0260-1-1 Cirocha č. 1a                                                                                Snina

Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po štvrtý splav ( odberné miesto vody pre závod Vihorlat) v meste Snina.

4-0330-1-1 Čierna voda                                                                         Michalovce

Čiastkové povodie rieky Čierna voda od ústia pri obci Stretávka po výpust- né zariadenie VN Zemplínska Šírava.

4-0440-1-1 Duša                                                                                    Michalovce

Potok Duša od ústia pri obci Veľké Raškovce po pramene.

4-0550-1-1 Hnilec č. 1                                                                                  Gelnica

Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri obci Jaklovce po cestný most pri Huti Matilda pri obci Prakovce. Lovná miera: lipeň 30cm.

4-0630-1-1 Hornád č. 1a                                                                               Košice

Čiastkové povodie rieky Hornád od štátnej hranice SR - Maďarsko pri obci Milhosť (Tornyosnemeti) po obec Trstené pri Hornáde v rkm 107,955 až 118,4 - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. ja- nuára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Lovná miera: li- peň 30cm, pstruh potočný 30cm.

4-0631-1-1 Hornád č.1b                                                                               Košice

Čiastkové povodie rieky Hornád od obce Trstené pri Hornáde (rkm 118,4) po ústie potoka Svinka, potoky Kysacký a Ždanský od ústia po pramene a odstavené ramená v povodí revíru. Lovná miera: lipeň 30cm, pstruh po- točný 30cm.

 

4-0650-1-1 Hornád č. 3                                                                          Krompachy

Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta Margecany (sme- rom na Kľuknavu) po cestný most v obci Kolinovce.

4-0660-1-1 Hornád č. 4                                                                Spišská Nová Ves Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Kolinovce po železničný most pod Spišskou Novou Vsou.

4-0750-1-1 Ida č. 1                                                                   Moldava nad Bodvou

Čiastkové povodie rieky Ida od ústia do Bodvy po cestný most pri kaštieli v obci Veľká Ida.

4-0830-1-1 Jazero Izra                                                                                   Košice

Vodná plocha jazera (5ha) pri obci Slanec. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v ro- koch 2012-2014. Lovná miera: amur 70cm

4-1120-1-1 Laborec č. 1                                                                 Veľké Kapušany

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia do Latorice po ústie rieky Uh pri obci Drahňov a odstavené rameno Szűgoly.

4-1121-1-1 OR Drahňovský les                                                     Veľké Kapušany Vodná plocha odstaveného ramena (8ha) rieky Laborec medzi obcou Voja- ny a Veľké Raškovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.

4-1122-1-1 OR Lykotex                                                                  Veľké Kapušany

Vodná plocha odstaveného ramena (5ha) rieky Laborec pri obci Vojany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.

4-1130-1-1 Laborec č. 2                                                                         Michalovce

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia rieky Uh pri obci Drahňov po cest- ný most so stavidlom v obci Strážske-Krivošťany. Lovná miera: boleň 50cm.

4-1140-1-1 Laborec č. 3                                                                           Humenné

Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta so stavidlom v obci Strážske - Krivošťany po cestný most v obci Hrabovec nad Laborcom. Úsek rieky od starého cestného mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO), celoročný zákaz lovu rýb na tomto úseku !

4-1150-1-1 Laborec č. 4                                                                     Medzilaborce

Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta v obci Hrabovec nad Laborcom po ústie potoka Vydraňka v meste Medzilaborce.

4-1180-1-1 Latorica č. 1                                                                             Trebišov

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec.

4-1190-1-1 Latorica č. 2                                                              Kráľovský Chlmec Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia rieky Laborec po osadu Vilhaň a odstavené ramená v povodí revíru.

4-1200-1-1 Latorica č. 3                                                                 Veľké Kapušany

Čiastkové povodie rieky Latorica od osady Vilhaň po 23 rkm hrádze Latori- ce (Csonka) a odstavené ramená Karacsonyka, Hojgoš, Szakadék, Te- henszoros, Kisőrvény, Várszőg a Csonka.

 

4-1201-1-1 OR Berkeš                                                                    Veľké Kapušany

Vodná plocha odstaveného ramena (2,5ha) rieky Latorica v k.ú. mesta Veľké Kapušany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.

4-1202-1-1 OR Bitric                                                                      Veľké Kapušany

Vodná plocha odstaveného ramena (4ha) rieky Latorica v k. ú. obce Kapu- šianske Kľačany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.

4-1204-1-1 OR Papokmulató                                                        Veľké Kapušany Vodná plocha odstaveného ramena (7ha) rieky Latorica v k. ú. mesta Veľ- ké Kapušany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času in- dividuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.

4-1205-1-1 OR Soták                                                                      Veľké Kapušany

Vodná plocha odstaveného ramena (2,5ha) rieky Latorica v k. ú. obce Či- čarovce.

4-1210-1-1 Latorica č. 4                                                                Čierna nad Tisou Čiastkové povodie rieky Latorica od hrádze / 23 rkm / po štátnu hranicu SR

- Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru.

4-1220-1-1 Levočský potok č. 1                                                 Spišská Nová Ves Levočský potok od ústia v obci Markušovce po cestný most v osade Le- vočské Lúky.

4-1230-1-1 Levočský potok č. 2                                                                  Levoča

Levočský potok od cestného mosta v osade Levočské Lúky po cestný most pri Lidli v Levoči.

4-1500-1-1 Myslavský potok č. 1                                                                 Košice

Myslavský potok od ústia po cestný most VSŽ Košice.

4-1580-1-1 Oľka č. 1                                                                    Vranov nad Topľou

Čiastkové povodie rieky Oľka od ústia do Ondavy pri obci Žalobín po ústie potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica a potoky Sitnička a Ondalik od ústia po pramene.

4-1610-1-1 Olšava č. 1                                                                                   Košice

Čiastkové povodie rieky Olšava od ústia do Hornádu pri obci Ždaňa po ús- tie potoka Svinica pri obci Svinica. Lovná miera: lipeň 30 cm.

4-1650-1-1 Ondava č. 1                                                                              Trebišov

Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Topľa.

4-1660-1-1 Ondava č. 2                                                              Vranov nad Topľou Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia rieky Topľa po ústie Oľky. Lovná miera: lipeň 30 cm, nosáľ 30 cm, pstruh potočný  30 cm,  pstruh dúhový 30cm, podustva 35 cm, boleň 50 cm.

4-1680-1-1 Ondava č. 4                                                                             Stropkov

Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta v obci Lomné po cest- ný most medzi obcami Duplín a Stročín a potoky Brusnička, Vojtovec a Chotčianka od ústia po pramene.

4-1690-1-1 Ondava č. 5                                                                                Svidník

Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta medzi obcami Duplín a Stročín po most medzi obcami Nižný Mirošov a Dubová.

 

 

4-1710-1-1 Ondavka č. 1                                                            Vranov nad Topľou Čiastkové povodie rieky Ondavka od ústia do Ondavy pri obci Kladzany po cestný most v strede obce Hudcovce.

4-1801-1-4 OR Oborín                                                                    SRZ RADA Žilina

revír s režimom "bez privlastnenia si úlovku"

Vodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) v obci Oborín. Na tomto ry- bárskom revíri platí režim "bez privlastnenia si úlovku" tzn., že rybár si ulo- venú rybu nesmie privlastniť!

4-2060-1-1 Radomka                                                                               Giraltovce

Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijaš- ský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene.

4-2120-1-1 Roňava č. 1                                                                              Trebišov

Čiastkové povodie rieky Roňava od štátnej hranice SR - Maďarsko po ús- tie Kuzmického potoka pri obci Kuzmice.

4-2130-1-1 Roňava č. 2                                                                              Trebišov

Čiastkové povodie rieky Roňava od ústia Kuzmického potoka pri obci Kuz- mice po pramene.

4-2240-1-1 Sekčov č. 1                                                                                 Prešov

Potok Sekčov od ústia do Torysy pri Prešove po cestný most v obci Demja- ta.

4-2270-2-1 Slaná č. 2a (H)                                                                         Rožňava

Čiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta v obci Bretka po cestný most v Gombaseku smer Silica.

4-2380-1-1 Sobranecký potok č. 1                                                       Michalovce

Sobranecký potok od ústia po mesto Sobrance.

4-2390-1-1 Sobranecký potok č. 2                                                       Michalovce Sobranecký potok od mesta Sobrance po pramene.

4-2400-1-1 Sokoľanský potok                                                                     Košice

Sokoľanský potok od ústia pri obci Milhosť po pramene.

4-2600-1-1 Štrkovisko Batizovce č. 1                                                               Svit Vodná plocha štrkoviska (8ha)pri obci Batizovce.

4-2680-1-1 Štrkovisko Kechnec                                                                  Košice

Vodná plocha štrkoviska (250ha) pri obci Kechnec. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: amur 70cm.

4-2800-1-1 Tisa                                                                             Čierna nad Tisou

Čiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR - Maďarsko po štátne hranice SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Hlavný tok rie- ky Tisa v danom úseku - hraničná voda, v tomto úseku je lov na rybku a prí- vlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.

4-2810-1-1 Topľa č. 1                                                                                 Trebišov

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia do Ondavy po betónovú priehradu pri obci Sečovská Polianka.

 

4-2820-1-1 Topľa č. 2                                                                 Vranov nad Topľou

Čiastkové povodie rieky Topľa od betónovej priehrady pri obci Sečovská Polianka po cestný most v obci Vyšný Žipov a potok Čičava od ústia po pra- mene. Lovná miera: lipeň - 30 cm, nosáľ - 30 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30cm, podustva 35 cm, boleň 50 cm.

4-2830-1-1 Topľa č. 3                                                           Hanušovce nad Topľou

Čiastkové povodie rieky Topľa od cestného mosta v obci Vyšný Žipov po starý mlyn Tarbaj pri obci Mičakovce.

4-2840-1-1 Topľa č. 4                                                                               Giraltovce

Čiastkové povodie rieky Topľa od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné.

4-2850-1-1 Topľa č. 5                                                                                 Bardejov

ČiastkovépovodieriekyTopľaodústiapotokaUhliskopriobciDubinnépoMokro- lužskýcestnýmostvmesteBardejov.Lovnámiera:pstruhpotočný30cm

4-2890-1-1 Torysa č. 1                                                                                  Košice

Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia do Hornádu pri obci Nižná Hutka po ústie potoka Balky pri obci Seniakovce a odstavené ramená v povodí revíru.

4-2900-1-1 Torysa č. 2                                                                                  Prešov

Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia potoka Balky pri obci Seniakovce po ústie Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš.

4-2910-1-1 Torysa č. 3                                                                                Sabinov

Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš po cestný most v meste Sabinov. Lovná miera: jalec hlavatý 25cm.

4-2970-1-1 Trnávka č. 1                                                                             Trebišov

Čiastkové povodie rieky Trnávka od ústia do Ondavy po cestný most v obci Vojčice.

4-2980-1-1 Trnávka č. 2                                                                             Sečovce

Čiastkové povodie rieky Trnávka od cestného mosta v obci Vojčice po pra- mene, Bačkovský potok od ústia po pramene a Manov kanál.

4-2990-1-1 Turňa č. 1                                                              Moldava nad Bodvou

Čiastkové povodie rieky Turňa od ústia do Bodvy pri obci Hosťovce po ús- tie potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou.

4-3050-1-1 Uh č. 1                                                                          Veľké Kapušany

Čiastkové povodie rieky Uh od ústia do Laborca pri obci Drahňov po cest- ný most pri obci Pavlovce nad Uhom a odstavené rameno Fokgődri pri osa- de Krišovská Liesková.

4-3060-1-1 Uh č. 2                                                                          Veľké Kapušany

Čiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad Uhom po štátnu hranicu SR - Ukrajina.

4-3061-1-1 OR Bajany                                                                    Veľké Kapušany

Vodná plocha odstaveného ramena (2,5ha) rieky Uh pri obci Bajany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.

 

4-3062-1-1 OR Vysoká nad Uhom                                                Veľké Kapušany Vodná plocha odstaveného ramena (3ha) rieky Uh pri obci Vysoká nad Uhom. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individu- álnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.

4-3880-1-1 Karcsa                                                                MO Kráľovský Chlmec Vodná plocha (25 ha) pri obci Veľký Kamenec a Strážne a čiastkové povo-

die Bereckého prívodného kanála od jeho ústia do Karcse po ústie melio- račného kanála Malý Kamenec a Somotorský kanál od jeho vyústenia z Karcse po štátnu cestu č. 553 v obci Somotor, ako aj ostatné melioračné kanály ústiace do Karcse. Karcsa a čiastkové povodie Bereckého prívod- ného kanála je hraničná voda - lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodnej ploche Karcsa a čiastkovom povodí Bereckého prívodného ka- nála je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na zá- klade Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.

4-4110-1-1 VVN Domaša                                                            Vranov nad Topľou

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže Domaša (105ha) a Ondava po prie- hradné teleso vodnej nádrže Domaša.

4-4140-1-1 Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava                             Michalovce

Výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Zemplín- ska Šírava pri obci Zalužice. Lovná miera: boleň 50 cm

4-3330-1-1 VN Domaša                                                                  SRZ Rada Žilina

Vodná plocha nádrže (1422 ha) od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na vyznače- nom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vod- nej stavby a jej funkčných objektov. /viac informácií o rybolove je na www.- srzrada.sk/.

4-3750-1-1 VN Ružín                                                                      SRZ Rada Žilina

Vodná plocha nádrže (390 ha) od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kľuknavu a potok Bystrá od ústia po prame- ne. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných ob- jektov. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/

4-4030-1-4 VN Zemplínska Šírava                                                SRZ Rada Žilina

”revír s režimom “bez privlastnenia si úlovku””

Vodná plocha nádrže (3500ha) od priehradného telesa po napájací kanál pri obci Petrovce nad Laborcom a po cestný most v obci Lúčky. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. V časti VN od sádok pri obci Kusín naprieč vodnou nádržou na prístupovú cestu v obci Lúčky je vyčlenených 600 ha vodnej plochy ako chránený are- ál (štvrtý stupeň územnej ochrany) v tejto lokalite platí zákaz lovu rýb. V ostatnej časti revíru platí tretí stupeň územnej ochrany. Na tomto rybár- skom revíri platí režim “bez privlastnenia si úlovku” to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť! POZOR: Zvýšený obsah PCB látok!

/viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/

 
Prihlásenie
Kto je online
Máme online 6 hostí 
Linky
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
| Exchange Online