Legislatíva

Miestny rybársky poriadok platný od 1.1.2020

SLOVENSKÝ  RYBÁRSKY  ZVAZ

mestská organizácia – Z V O L E N

 

 

 

 

 

 

MIESTNY  RYBÁRSKY

PORIADOK

 

 

 

 

 

Pre držiteľov povolení na rybolov

v rybárskych revíroch SRZ MsO Zvolen

 

 

 

 

 

 

Platný od 01.01.2020

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia  Zvolen na zabez-pečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MsO SRZ Zvolen v súlade so zákonom č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rybárstve) a vyko-návacej vyhlášky  č. 381/2018 ktorou sa vykonáva zákon o rybár-stve, vydáva tento Miestny rybársky poriadok. 

 

 1. VŠEOBECNÁ ČASŤ:

 

(1)  Tento rybársky poriadok stanovuje podmienky lovu rýb v rybárskych revíroch v užívaní SRZ MsO Zvolen.

(2)   Držiteľ platného povolenia na lov rýb sa riadi zákonom o rybárstve, vykonávacou vyhláškou k tomuto zákonu a príslušnými ustanoveniami  tohto MRP, podľa druhu povolení.

(3)   Držiteľ miestneho kaprového povolenia môže loviť ryby v kaprových rybárskych revíroch uvedených v zozname rybárskych revírov tohto MRP.

(4)  Držiteľ miestneho lipňového povolenia môže loviť ryby v lipňových rybárskych revíroch uvedených v zozname rybárskych revírov tohto MRP.

(5)   Držiteľ miestneho pstruhového povolenia môže loviť ryby v pstruhových rybárskych revíroch uvedených v zozname rybárskych revírov tohto MRP.

(6)   Revíry označené „kaprový (H)“ alebo „lipňový  (H)“ informujú loviaceho o výskyte hlavátky

 

 1. Ochrana rýb – v zmysle § 13 Zákona o rybárstve 216/2018 Z. z.

 

(1) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla.

(2) V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. januára do 31. mája.

(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31 mája; to neplatí od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky. 

(4) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odsekov 1 a 2 neplatí od 1. novembra do 31. decembra na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky. 

(5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na

 1. a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien, odstavených ramien a ostatných vodných plôch,

b)kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.

 

 1. Individuálna ochrana rýb – v zmysle § 14 Zákona o rybárstve 216/2018 Z. z.

 

Zakazuje sa:

 1. a) loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany okrem lovu generačných rýb na účely ich reprodukcie vykonávaného užívateľom,
 2. b) loviť ryby mimo určeného denného času lovu rýb,
 3. c) privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúce najväčšiu lovnú mieru a nad určený počet alebo hmotnosť,
 4. d) začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu, alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby,
 5. e) loviť a privlastniť si hlavátku podunajskú bez povolenia na lov hlavátky.

 

III. Zakázané spôsoby lovu rýb – v zmysle § 15 Zákona o rybárstve 216/2018 Z.z. – Všeobecné ustanovenia

     Zakazuje sa

 1. a) používať na lov rýb výbušniny, chemikálie, jedy, návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ich na šnúry, do rúk a do ôk a akýmkoľvek spôsobom ich podsekávať, 
 2. b) zbierať a poškodzovať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby v noci za pomoci svetla, používať lapadlá, čerene s väčšou plochou ako 1 m2, vrše, koše, používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb alebo siete a zabraňovať ťahu rýb proti vode, 
 3. c) loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, ako aj ryby zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách, 
 4. d) loviť ryby vypustením, odrazením alebo odčerpaním vody,
 5. e) loviť ryby pri vodných stavbách, vrátane hydromelioračných stavieb na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov a na ochranu pozemkov pred vodnou eróziou, vo vzdialenosti vyznačenej tabuľou, určenej dohodou užívateľa so správcom vodného toku od telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, od technologických zariadení, plavebných kanálov a plavebných komôr, a to i počas ich výstavby, z plavidiel a z plávajúcich zariadení okrem hausbótu, v plavebných komorách, z cestných mostov, železničných mostov a lávok pre peších, v rybovodoch a vo vyznačenom úseku nad nimi a pod nimi, 
 6. f) loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah a používať zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd, 
 7. g) loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodni a zabraňovať rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru, 
 8. h) vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru podľa  3 ods. 6 Zákona o rybárstve , akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia, 
 9. i) loviť ryby spôsobom zakázaným podľa osobitného predpisu Zákona o rybárstve

 

 1. Zakázané spôsoby lovu rýb v pstruhových vodách v zmysle § 16 Zákona o rybárstve 216/2018 Z. z.

 

    V pstruhových vodách sa zakazuje

 1. a) loviť viac než jednou udicou,
 2. b) loviť inak ako muškárením alebo prívlačou,
 3. c) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
 4. d) používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie, 
 5. e) používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,
 6. f) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou okrem vodných nádrží a ostatných vodných plôch, 
 7. g) používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier, 
 8. h) akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,
 9. i) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom, 
 10. j) loviť viac ako tri dni v týždni,
 11. k) loviť ryby pod ľadom.

 

 1. Zakázané spôsoby lovu rýb v lipňových vodách v zmysle § 17 Zákona o rybárstve 216/2018 Z.z.

 

    V lipňových vodách sa zakazuje

 1. a) loviť viac než jednou udicou,
 2. b) loviť inak ako muškárením alebo na plávanú,
 3. c) používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom ako tri a iné ako muškárske náradie, 
 4. d) používať pri love muškárením iné ako umelé muškárske nástrahy s veľkosťou viac ako 10 cm, 
 5. e) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
 6. f) používať pri love na plávanú iné nástrahy ako rastlinného pôvodu,
 7. g) používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier, 
 8. h) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou, 
 9. i) vnadenie a zakrmovanie rýb inými kŕmnymi zmesami ako rastlinného pôvodu,
 10. j) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom, 
 11. k) loviť viac ako päť dní v týždni,
 12. l) loviť ryby pod ľadom. 

 

 1. Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách v zmysle § 18 Zákona o rybárstve 216/2018 Z.z.

 

    V kaprových vodách sa zakazuje

 1. a) loviť na viac ako dve udice,
 2. b) loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na položenú a pri love na plávanú,
 3. c) loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri love na prívlač,
 4. d) loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri,
 5. e) pri love muškárením používať iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie, 
 6. f) loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15. marca do 31. mája,
 7. g) loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm, 
 8. h) loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15. marca do 31. mája, 
 9. i) pri love prívlačou loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou,
 10. j) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom, 
 11. k) loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti,
 12. l) loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1. januára do 31. mája,
 13. m) loviť ryby pod ľadom, ak ide o vodné toky, vodné nádrže, slepé ramená, mŕtve ramená alebo odstavené ramená.

 

VII.  Čas individuálnej ochrany rýb – v zmysle § 10 Vyhlášky o rybárstve

 

a) od 1. januára do 15. marca – mieň sladkovodný

b) od 1. januára do 31. mája

1. lipeň tymiánový

2. ploska pásavá

3. šťuka severná

c) od 1. januára do 15. júna

1. sumec veľký

2. zubáč veľkoústy

3. zubáč volžský

d) od 1. januára do 31. októbra – hlavátka podunajská

 

e)  od 15. marca do 31. mája – kapor rybničný v kaprových vodách;

čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 31. mája, keď je

jeho lov a privlastnenie povolené v čase  rybárskych pretekov

 

f) od 15. marca do 31. mája

1. boleň dravý

2. jalec hlavatý

3. jalec maloústy

4. jalec tmavý

5. jeseter malý 

6. jeseter sibírsky

7. lieň sliznatý

8. mrena severná

9. nosáľ sťahovavý

10. pleskáč siný

11. pleskáč tuponosý

12. pleskáč vysoký

13. podustva severná

g) od 1. septembra do 15. apríla

1. pstruh potočný

2. pstruh jazerný

h) od 1. septembra do 28. februára – sih peleď

i) od 1. januára do 31. decembra

1. blatniak tmavý

2. býčko rúrkonosý

3. čerebľa pestrá

4. čík európsky

5. hlaváč bieloplutvý

6. hlaváč pásoplutvý

7. hrebenačka pásavá

8. hrebenačka vysoká

9. hrúz Belingov

10. hrúz fúzatý

11. hrúz karpatský

12. hrúz Kesslerov

13. hrúz tuponosý

14. hrúz Vladykov

15. jeseter ruský

16. kapor sazan – divá forma

17. karas zlatistý

18. kolok veľký

19. kolok vretenovitý

20. lopatka dúhová

21. mihuľa potiská

22. mihuľa potočná

23. mihuľa ukrajinská

24. mihuľa Vladykovova

25. mrena karpatská

26. mrena poľská

27. mrena škvrnitá

28. ovsienka striebristá

29. plotica lesklá

30. plotica perleťová

31. pĺž baltický

32. pĺž bulharský

33. pĺž krymský

34. pĺž podunajský

35. pĺž severný

36. pĺž vrchovský

37. sih maréna

38. šabľa krivočiara

 

 

(     2) Druhy rýb, ktoré možno loviť od 1. januára do 31. decembra:

a) amur biely

b) amur čierny

c) belička európska

d) červenica ostrobruchá

e) hrebenačka fŕkaná

f) hrúz škvrnitý

g) karas pruský

h) karas striebristý

i) klárius panafrický

j) mečovka zelená

k) ostriež zelenkavý

l) pleskáč zelenkavý

m) plotica červenooká

n) pstruh dúhový

o) sivoň potočný

p) slíž severný

q) tilapia mozambická

r) tilapia nílska

s) tolstolobik biely

t) tolstolobik pestrý

u) úhor európsky

v) veslonos americký

w) živorodka ostropyská

x) živorodka pestrá

 

     (3) Invázne nepôvodné druhy rýb, ktoré možno loviť

      Od 1. januára do 31. decembra:

a) býčko čiernoústy

b) býčko hlavatý

c) býčko nahotemenný

d) býčko piesočný

e) býčkovec amurský

f) hrúzovec sieťovaný

g) pichľavka siná

h) slnečnica pestrá

i) sumček čierny

j) sumček hnedý

 

(   4) Druhy rýb s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené

ekosystémy posudzované ako invázne pôvodné druhy rýb, ktoré

    možno loviť od 1. januára do 31. decembra:

a) amur biely

b) amur čierny

c) ostračka veľkoústa

d) tolstolobik biely

e) tolstolobik pestrý

 

     (5) Za prirodzené ekosystémy sa nepovažujú vodné nádrže,

     melioračné závlahové a odvodňovacie kanály, plavebné

     a hydrotechnické kanály, rybníky a ostatné vodné plochy

     nachádzajúce sa mimo inundačných území.

 

V   VIII. Denný čas lovu rýb §11 vyhlášky o rybárstve

     (1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v

a) pstruhových vodách v mesiacoch

1. apríl a september od 6.00 h do 20.00 h,

2. máj a august od 5.00 h do 21.00 h,

3. jún a júl od 4.00 h do 22.00 h,

4. november a december od 7.00 h do 19.00 h,

 

b) lipňových vodách v mesiacoch

1. jún, júl a august od 4.00 h do 22.00 h,

2. september a október od 5.00 h do 21.00 h,

3. november a december od 7.00 h do 19.00 h,

c) kaprových vodách v mesiacoch

1. január až apríl, november a december od 6.00 h do 21.00 h,

2. máj od 4.00 h do 24.00 h,

3. jún až október od 00.00 h do 24.00 h  .

 

I   IX  Lovná miera rýb – v zmysle § 12 Vyhlášky o rybárstve

     (1) Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje takto:

a) amur biely                              60 cm

b) amur čierny                            60 cm

c) boleň dravý                            40 cm

d) hlavátka podunajská              80 cm

e) jalec hlavatý                           25 cm

f) jalec maloústy                        20 cm

g) jalec tmavý                            30 cm

h) jeseter malý                           45 cm

i) jeseter sibírsky                       45 cm

j) kapor rybničný                       40 cm

k) lieň sliznatý                           30 cm

l) lipeň tymiánový                     33 cm

m) mieň sladkovodný                35 cm

n) mrena severná                       40 cm

o) nosáľ sťahovavý                    30 cm

p) pleskáč siný                           25 cm

q) pleskáč tuponosý                   25 cm

r) pleskáč vysoký                       30 cm

s) pleskáč zelenkavý                  15 cm

t) podustva severná                    30 cm

u) pstruh dúhový                        27 cm

v) pstruh jazerný                        50 cm

w) pstruh potočný                      27 cm

     pre revíry Hron č. 7a,7b platí : 35cm !

x) sih peleď                                25 cm

y) sivoň potočný                        27 cm

z) sumec veľký                          70 cm

aa) šťuka severná                       60 cm

ab) tolstolobik biely                   45 cm

ac) tolstolobik pestrý                 45 cm

ad) úhor európsky                      50 cm

ae) zubáč veľkoústy                   50 cm

af) zubáč volžský                       35 cm

 

     (2) Najmenšia lovná miera rýb sa vzťahuje aj na ryby použité

     ako nástraha pri love rýb v kaprových vodách.

 

     (3) Najmenšia lovná miera rýb sa neustanovuje pre tieto druhy

     rýb:

a) belička európska

b) býčko čiernoústy

c) býčko hlavatý

d) býčko nahotemenný

e) býčko piesočný

f) býčkovec amurský

g) červenica ostrobruchá

h) hrebenačka fŕkaná

i) hrúz škvrnitý

j) hrúzovec sieťovaný

k) karas pruský

l) karas striebristý

m) klárius panafrický

n) mečovka zelená

o) ostračka veľkoústa

p) ostriež zelenkavý

q) pichľavka siná

r) ploska pásavá

s) plotica červenooká

t) slíž severný

u) slnečnica pestrá

v) sumček čierny

w) sumček hnedý

x) tilapia nílska

y) tilapia mozambická

z) veslonos americký

aa) živorodka ostropyská

ab) živorodka pestrá

ac) druhy rýb uvedené v zozname inváznych nepôvodných

druhov vzbudzujúcich obavy Európskej únie.

 

     (4) Lovná miera rýb je celková dĺžka tela ryby, ktorá sa meria od

      predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej

     plutvy.

 

    (5) Najvyššie lovné miery: 

 

     kapor rybničný  :  70 cm

 

     platí pre VN Môťová ako aj VN Dobrá Niva

 

 

 

 1. Množstvo úlovkov a ich evidencia – v zmysle §14 vyhlášky o rybárstve

 

Rada SRZ na zasadnutí, konanom dňa 22.9.2018 prijala uznesenie č. 70/2018, ktorým sa limituje množstvo privlastnených rýb na maximálne 40 kusov na jedno zakúpené povolenie.

 

 (1) Loviaci [§ 2 ods. 2 písm. l) zákona] pred začiatkom lovu zapisuje do záznamu čitateľne, bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.

 

(2) Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac

 1. a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg,
 2. b) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg; celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3.

 

(3) Užívateľ môže po analýze stavu pôvodných druhov rýb do 30. septembra požiadať ministerstvo životného prostredia o dočasné zníženie alebo dočasné obmedzenie počtu privlastnených úlovkov podľa odseku 2 písm. a).

 

 (4) Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb podľa odseku 2 v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom sa denný lov rýb skončí.

 

(5) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 presiahne 5 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.

 

(6) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 5 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.

 

(7) Loviaci si na jedno povolenie môže privlastniť maximálny počet rýb, ktorý určí užívateľ. Privlastnením si určeného počtu rýb na jedno povolenie platnosť povolenia zanikne. Pri zániku platnosti povolenia z dôvodu privlastnenia si určeného počtu rýb v jednom kalendárnom roku pri nevyčerpanom limite vydaných povolení môže užívateľ vydať loviacemu ďalšie povolenie.

 

(8) Loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu podľa odseku 2 písm. a) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Všetky ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu samostatne bezprostredne pri prerušení a po skončení lovu rýb. Ak si loviaci neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného orgánu. Za prerušenie lovu sa považuje znefunkčnenie prostriedkov určených na lov rýb v príslušnom dni lovu, pričom takéto prerušenie lovu nie je považované za vyhradzovanie si miesta lovu podľa § 15 ods. 1 písm. h) zákona.

 

 (9) Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má podľa § 12 ods. 1 ustanovenú lovnú mieru, do samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky a hmotnosti, pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadka záznamu.

 

 (10) Privlastnené druhy rýb, ktoré podľa § 12 ods. 3 nemajú stanovenú lovnú mieru, zapisuje loviaci do samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu pri druhu ryby uvedie „ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú hmotnosť.

 

(11) Privlastnené invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3 zapisuje loviaci do samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu uvedie druh ryby, množstvo a ich celkovú hmotnosť.

 

 (12) Loviaci vo veku od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak si ako prvú privlastní rybu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho vo veku od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia.

 (13) Loviaci vo veku od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, jalca hlavatého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho vo veku od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia.

 

 (14) Loviaci vo veku od 15 do 18 rokov, ktorý je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia, môže loviť ryby ako plnoletá osoba.

 

(15) Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

 

(16) Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných rybárskych sieťkach, prechovávacích vakoch, alebo v iných zariadeniach. Prechovávanie dravých druhov rýb je možné aj pomocou prechovávacích spon a karabín, ktoré je potrebné viditeľne označiť.

(17) Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá, aby ju bez týrania usmrtil; to sa vzťahuje aj na všetky invázne nepôvodné druhy rýb. Ak loviaci ulovenú rybu nevie spoľahlivo určiť, vráti ju späť do vody. Ak je ryba označená viditeľnou značkou, túto skutočnosť uvedie do záznamu s uvedením druhu, dĺžky, hmotnosti a takto označenú rybu vráti s náležitou opatrnosťou späť do vody.

 

(18) Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu.

 

 (19) Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany, ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru alebo presahujú najväčšiu lovnú mieru, a ryby ulovené v revíroch s režimom chyť a pusť loviaci s náležitou opatrnosťou v čo najkratšom čase pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.

 

(20) Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie  kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu. Vzor prepočítavacej tabuľky je uvedený v prílohe č. 19.

 

(21) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

 

 1. Spôsoby lovu rýb – v zmysle § 18 Vyhlášky o rybárstve

 

(1) Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, plaváka, záťaže a háčika, pri ktorom sa používa plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb. Nástraha sa nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom.

 

(2) Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, záťaže a háčika, ktorý umožňuje nahodenie alebo vyvezenie nástrahy na lovné miesto. Užívateľ môže po dohode so správcom vodného toku pri rybárskych revíroch s výmerou nad 10 ha obmedziť vzdialenosť zavážania nástrahy na lovné miesto. Rozsah obmedzenia užívateľ oznámi ministerstvu životného prostredia do 30. septembra a zverejní ho v povolení alebo v rybárskom poriadku. ´

 

(3) Loviaci pri love podľa odsekov 1 a 2 môže na označenie lovného miesta použiť výhradne tyčovú bójku, pričom po skončení lovu rýb toto označenie odstráni.

 

(4) Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a jednej vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť súčasne používaná na lov ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou.

 

(5) Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z muškárskeho prúta, muškárskeho navijaka, muškárskej šnúry a nadväzca s použitím umelých mušiek ako nástrahy. Zaťaženie mušiek musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb muškárskou udicou v lipňových vodách s použitím strímra nad 10 cm ako nástrahy sa považuje za lov rýb muškárením pri love hlavátky.

 

(6) Lov rýb pod ľadom je spôsob lovu zo zamrznutej vodnej hladiny rybárskeho revíru vytvoreného z ostatnej vodnej plochy cez otvor vytvorený v ľadovej pokrývke s veľkosťou maximálne 25 x 25 cm alebo 25 cm v priemere. Rybársky revír, v ktorom sa môže vykonávať lov rýb pod ľadom určí užívateľ. Povoleným spôsobom lovu je lov na plávanú a lov prívlačou. Lov rýb pod ľadom je na vlastné nebezpečie a podmienky takéhoto lovu určí užívateľ a uvedie v povolení alebo rybárskom poriadku. Zoznam takýchto revírov platný na obdobie troch rokov užívateľ oznámi ministerstvu životného prostredia do 31. marca.

 

(7) Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny najviac 1 m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1 x 1 cm uchytenej na konštrukcii. Lov čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu a jeho použitie je možné len na kaprových vodách.

 

(8) Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu má rybársky prút nadohľad a môže s ním včas manipulovať.

(9) Pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ alebo jeho organizačná zložka určiť všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru v rozsahu odo dňa vysadenia do 28 dní.

 

 • 19 Osvetlenie miesta lovu

Osvetlením miesta lovu je osvetlenie pomocou nezávislého svetelného zdroja s takou intenzitou svetla, ktorá umožní jednoznačné rozpoznanie miesta lovu. Pri zabrodení a love rýb z rybárskeho Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z. člna, sa za osvetlenie miesta lovu považuje osvetlenie umiestnené na odeve loviaceho alebo osvetlenie umiestnené na rybárskom člne.

 

 1. POPIS REVÍROV MsO SRZ ZVOLEN

 

REVÍR č.3-1080-2-1  Hron č.7 a                         K(H) – zväzový

Čiastkové povodie rieky Hron od oceľovej lávky pre peších v Hronskej Dúbrave po železničný most nad sútokom Slatiny a Hrona, voda kaprová s výskytom hlavátky.

 

Lovná miera:             lipňa tymianového 33cm

pstruha potočného 35cm.

Hlavátku môžu loviť a privlastňovať si iba držitelia hlavátkových povolení !

 

REVÍR č.3-1081-6-1  Hron č.7 b           L–Lipňový(H) – zväzový

Čiastkové povodie rieky Hron od železničného mosta nad sútokom Slatiny a Hrona po ústie potoka Lukavica, nad mestom Sliač, voda lipňová s výskytom hlavátky.

Lovná miera:             lipňa tymianového 33cm

pstruha potočného 35cm.

Hlavátku môžu loviť a privlastňovať si iba držitelia hlavátkových povolení !

 

REVÍR č.3-3740-1-1 Slatina č.1                                  K – zväzový

Čiastkové povodie toku Slatiny od ústia do rieky Hron  po hrádzové teleso VN Môťová a od oceľovej lávky nad VN Môťová, po MVE v Pstruši pod Čiernym mostom, voda kaprová. Lov rýb povolený celoročne s hájením podľa druhov.

 

REVÍR č.3-5410-1-1 Vodná nádrž Môťová              K – miestny

Vodná plocha nádrže /58 ha/ na toku Slatina pri meste Zvolen, od hrádzového telesa po oceľovú lávku pre peších nad nádržou. Voda kaprová.

Zákaz lovu rýb od 15.marca do 31.mája.

Lovná miera:           kapra rybničného  40 – 70cm

 

REVÍR č.3-5010-1-1 Vodná nádrž Dobrá Niva             K – miestny

Vodná plocha nádrže /24 ha/ na potoku Kalný pri obci Dobrá Niva. Od ústia potoka Kalný po tabuľami vyznačenú časť je vyhlásená CHKO – celoročný zákaz lovu!.

Voda kaprová. Zákaz lovu rýb od 15.marca do 31.mája.

Lovná miera:           kapra rybničného  40 – 70cm

 

REVÍR č.3-3700-4-1  Sielnický potok                                        P

Od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane prítokov. Voda pstruhová.  Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-4540-4-1  Turová                                                     P

Od ústia do rieky Hron, pod obcou Budča po pramene, vrátane prítokov. Voda pstruhová. Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

 

REVÍR č.3-1190-4-1  Hučava                                                      P

Od ústia do potoka Zolná po pramene, vrátane prítokov. Voda pstruhová. Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-3750-4-1  Slatina č.2                                               P

Čiastkové povodie toku Slatina od hate MVE v Pstruši po hrádzové teleso VN Hriňová. Voda pstruhová. Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-2420-4-1  Neresnica                                                P

Od ústia do Slatiny po pramene a jej prítoky po pramene. Voda pstruhová.

 

Potok Kalný od vtoku do VN Dobrá Niva po pramene je chovný – celoročný zákaz lovu.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-6170-4-1  Zolná                                                        P

Od ústia do Slatiny, v obci Zvolen, po pramene. Voda pstruhová. Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-3670-4-1  Sekier                                                       P

Od ústia do VN Môťová po pramene. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-2050-4-1  Ľubica                                                      P

Od ústia do toku Slatina po pramene. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-1590-4-1  Kocánsky potok                                      P

Od ústia do toku Slatina po pramene. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-2020-4-1  Lohyňa                                                     P

Od ústia do Kocánskeho potoka po pramene. Voda pstruhová.  Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-0670-4-1  Detviansky potok                                   P

Od ústia do toku Slatina, v meste Detva, po pramene, vrátane prítokov. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-0440-4-1  Bystrý potok                                           P

Od ústia do toku Slatina, v obci Hriňová – Krivec I. po pramene, vrátane prítoku Riečka. Voda  pstruhová. Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-3710-4-1 Skalisko                                                     P

Od ústia do toku Slatina v lokalite Slanec, po pramene (mimo VN Skalisko). Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15. apríla.

 

 

REVÍRY SPOLOČNE OBHOSPODAROVANÉ ORGANIZÁCIAMI POHRONSKEJ ÚNIE, v ktorých je možné chytať držiteľom miestneho povolenia vydaného MsO SRZ Zvolen:

 

Informácia o revíroch, v ktorých bude možné loviť na miestnu kaprovú povolenku bude zverejnená na  www.srz-zvolen.sk  po schválení revírov Pohronskou Úniou.

 

 

CHOVNÉ  RYBÁRSKE REVÍRY

 

REVÍR č.3-5520-4-2  Vodné nádrže Očová – Rybochovné zariadenie MsO SRZ Zvolen

Vodná plocha nádrží na náhone z toku Hučava v obci Očová.

Lov rýb zakázaný po celý rok.

 

REVÍR č.3-0150-4-2  Bieň

Od ústia do Hrona  pri obci Budča po pramene. Voda pstruhová.

Lov rýb zakázaný po celý rok.

 

REVÍR č.3-0780-4-2  Dúbravský potok

Čiastkové povodie Dúbravského potoka od ústia do Slatiny pri obci Pstruša po pramene. Voda pstruhová. Lov rýb zakázaný po celý rok.

REVÍR č.3-2420-4-1  čiastkové povodie prítoku potoka Neresnica, potok Kalný

od vtoku do VN Dobrá Niva po pramene. Voda pstruhová. Lov rýb zakázaný po celý rok.

C. MIESTNE PRAVIDLÁ PLATNÉ V REVÍROCH SRZ ZVOLEN

1.Užívateľ môže počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lov rýb obmedziť alebo zakázať.

 

 1. VN Môťová :Horná miera kapra rybničného je : 70 cm
 2. VN Dobrá Niva: Horná miera kapra rybničného je : 70 cm

 

Uloveného kapra nad 70 cm loviaci neodkladne po prípadnom zdokumentovaní úlovku pustí späť do vody.

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Oprávnený na lov je povinný pri výkone rybárskeho práva dodržiavať rybársku etiku, ochraňovať životné prostredie a prírodu. V revíroch MsO SRZ Zvolen  je zakázané:

 

– znečisťovať brehy a bezprostredné okolie akýmikoľvek odpadmi. Loviaci je povinný  miesto lovu a jeho okolie vyčistiť od odpadkov. Za daným účelom je povinný mať pri sebe tašku ( igelitové vrece ) na odpad.

 

– rybár je povinný pred, počas a po ukončení lovu udržiavať lovné miesto v čistote a  odstrániť odpadky.

 

INFORMÁCIE

 

Zistenie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd v zmysle zákona o vodách č.364/04 Zb. § 41 je každý povinný ohlásiť:

 

ORGANIZÁCIA

Kontakt

TELEFÓN

SIŽP    

Banská Bystrica

-inšpektorát ochrany vôd

sizpoiovbb@sizp.sk

Havarijná služba:

0903/770173

Závod Povodie stredného Hrona Zvolen-dispečing

dispecing.hron.zv@svp.sk

045/5204020

POLÍCIA

tiesňové volanie

158

 

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače