Legislativa

Výdaj povolení v mimoriadnej situácii!!!

Dôležitý oznam!!!

Mimoriadna situácia v spojitosti s koronavirusom a ochorením COVID 19 spôsobila komplikácie vo všetkých sférach spoločnosti. Okrem iných dôležitých oblastí skomplikovala pre rybárov aj výdaj Povolení na rybolov na rok 2020. Z dôvodu Nariadenia vlády a maximálneho potlačenia bezpečnostných rizík nebolo a nie je možné vydávať povolenia obvyklým spôsobom. Vzhľadom k tomu, že sa blíži rybárska sezóna na pstruhových tokoch, Mestský výbor SRZ Zvolen sa uzniesol na nasledovnom mimoriadnom riešení.

 1. Spôsob a termín platby za Povolenie na rybolov na rok 2020
 2. Pre rok 2020 bude akceptovaná platba všetkých poplatkov aj po 31.3. 2020 a člen SRZ nebude sankcionovaný.
 3. Pre rok 2020 bude akceptovaná aj platba prevodom na účet MsO SRZ Zvolen
 4. Číslo účtu je: SK6809000000000071632697
 5. Do informácie pre príjemcu je potrebné napísať číselnú postupnosť zaplatených položiek zo Smernice tak, ako na poštovú poukážku podľa „Smernice pre výdaj povolení na rok 2020“ bod 5.
 6. Povolenia na rybolov sa budú vydávať bezkontaktne nasledovným spôsobom.
 7. V termíne do pondelka 11.5.2020 do 18:00 hod v Rybárskom dome na Švermovej ulici 40, Zvolen bude prebiehať preberanie legislatívnych náležitostí, potrebných pre vydanie povolenia a to spôsobom vhodenia do schránky, ktorá je umiestnená na bráne.
 8. Legislatívne náležitosti vhodí rybár do schránky v obálke, na ktorej bude napísané meno rybára, aktuálna adresa a telefónny kontakt. V jednej obálke môžu byť náležitosti len jedného rybára.
 9. Obálka bude obsahovať: Členský preukaz rybára, Štátny rybársky lístok pre aktuálny rok, ústrižok poštovej poukážky dokladujúci zaplatenie príslušných poplatkov alebo potvrdenie o prevode platby na účet SRZ a popis, ktoré poplatky boli zaplatené (napr. členské (1) – 38 €, príspevok na deti (3) – 5 €, kaprové miestne povolenie (7) – 46 €, kaprové zväzové povolenie (10) – 40 €, predplatenie brigád na rok 2020 (20) – 25 €, spolu 154 €).
 10. Spôsob vydania hotového povolenia vám bude oznámený.
 11. Zo všetkých pripravených povolení bude spravená menná súpiska.
 12. Doplnenie pre členov ObO 4 (Detva), všetci členovia, ktorí nemajú Povolenie na rybolov na rok 2020 z ObO 4, nech kontaktujú p. Stančíka 0907143134 alebo p. Hriňa 0904071003, kde dostanú informácie ohľadom vydania Povolenia na rybolov na rok 2020.
 13. Žiadame vás, aby ste splnili všetky naše požiadavky, bez ktorých nie je možné vydanie povolenia na rybolov t. j. ( obálka, na ktorej bude meno, aktuálna adresa a telefónne číslo – v obálke vložený členský preukaz, štátny rybársky lístok, ústrižok poštovej poukážky dokladujúci zaplatenie príslušných poplatkov alebo potvrdenie o prevode na účet SRZ a popis ktoré poplatky boli zaplatené v zmysle smernice (napr. členské (1) – 38 €, príspevok na deti (3) – X €, kaprové miestne povolenie (7) – 46 €, kaprové zväzové povolenie (10) – 40 €, predplatenie brigád na rok 2020 (20) – 25 €, platba za neodpracovanú brigádu za rok 2019 (18) – 30 €, spolu XXX €).

     13.Zvlášť upozorňujeme na brigády za rok 2019 !!!!

     14. Dôležité!!! Každý žiadateľ o povolenie musí mať zaplatené všetky poplatky, ktoré mu náležia, vrátane              neodpracovaných brigád za rok 2019 alebo pokút udelených pri disciplinárnom konaní. Inak mu nebude Povolenie vydané!!! Je preto v záujme každého rybára zistiť si, či má všetky náležitosti v poriadku.

Ďakujeme všetkým rybárom za trpezlivosť a pochopenie mimoriadnej situácie. Veríme, že všetci rybári strávia krásne a bezpečné chvíle pri vode a želáme úspešný rybársky rok 2020.

Výbor MsO SRZ Zvolen

 

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače