Výročné správy

Výročná správa Rybárskej stráže za rok 2015

Rybárska stráž SRZ Zvolen zabezpečovala ochranu rybárskych revírov pod vedením Ľubomíra Ružičku, ktoré sú v obhospodarovaní SRZ MsO Zvolen. Mala na starosti 37 km kaprových tečúcich vôd s celkovou plochou 129 ha a 398 km pstruhových tokov s celkovou plochou 198 ha. Ďalej mala na starosti zabezpečovať ochranu vodných nádrži Môťová, ktorá má rozlohu 58 ha, VN Dobrá Niva o rozlohe 24 ha, ako aj rybochovné zariadenie Očová o rozlohe 2,4 ha. V roku 2015 rybárska stráž pracovala v 20-člennom počte. Prvá skupina pod vedením p.Wajsa pôsobila hlavne na VN Dobrá Niva, druhá pod vedením p.Mesiara na VN Môťová a tretia pod vedením p.Slahučku, ktorá mala za úlohu kontrolovať hlavne pstruhové revíry. V roku 2015 rybárska stráž vykonala na našich revíroch 168 kontrol, z toho na pstruhových 43 a na kaprových 125. Nočných kontrol na kaprových vodách bolo 39. Počas týchto kontrol bolo zistených 42 priestupkov, 27 sa riešilo pohovorom na mieste, 15 bolo odovzdaných na disciplinárne riešenie. Jednalo sa hlavne o začatie lovu bez zapísania dátumu a miesta lovu a ukončenie lovu bez zapísania počtu a hmotnosti rýb, lov na prívlač v čase zákazu, neporiadok na mieste lovu, nerešpektovanie pokynov RS ako aj pozmeňovanie dátumu platnosti v štátnom rybárskom lístku. Takže RS nepôsobila na rybárov len represívne, ale aj výchovne. V roku 2015 RS využívala aj spoluprácu s PZ SR hlavne na VN D.Niva, v ktorej chce pokračovať aj do budúcna a ešte ju zvýšiť . Touto cestou by som chcel opätovne požiadať širokú základňu SRZ, aby bola nápomocná rybárskej stráži a nenechávali celú záťaž len na ňu, ale keď vidia, že sa deje niečo nekalé v rybárskych revírov, upozorňovali nato rybársku stráž, aby mohla operatívne zasiahnuť, veď chránia v prvom rade ryby nás všetkých. Chcel by som vyzdvihnúť najaktívnejších členov rybárskej stráže medzi ktorých patrili v roku 2015 pán Ludvik Kovács ,pán Ľubomír Ondrejka , pán Miroslav Čeman , pán Miroslav Mesiar, ale vďaka patri všetkým členom rybárskej stráže, ktorí sa aktívne zúčastňovali na ochrannej činnosti. Na záver by som sa chcel ešte raz poďakovať všetkým členom rybárskej stráže za ich neľahkú prácu, ktorú vykonávali vo svojom voľnom čase a bezplatne na úkor svojho voľného času pre všetkých členov SRZ Zvolen, ako aj všetkým členom SRZ Zvolen, ktorí im boli nápomocní.

Petrov zdar

Vo Zvolene dňa 6.2.2016.

Za rybársku stráž Ľubomír Ružička.

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače